Bảng cân đối kế toán là gì?


Bảng cân đối kế toán là một trong những báo cáo bắt buộc của báo cáo tài chính bao gồm: Bảng cân đối kế toán; Báo cáo kết quả kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh Báo cáo tài chính. Hệ thống báo cáo tài chính doanh nghiệp được áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp và tuân thủ theo mẫu ban hành của Bộ Tài chính.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giúp người đọc tìm hiểu tổng quan về đặc điểm cũng như cấu trúc của Bảng cân đối kế toán (BCĐKT).

Định nghĩa:

BCĐKT là một bản chụp trạng thái tài sản của DN chi tiết theo giá trị tài sản và nguồn hình thành tài sản tại một thời điểm nhất định (cuối quý, cuối năm). Ví dụ, tại ngày 30/06/2015, tổng tài sản của công ty A là 100 tỷ trong đó tiền và tương đương tiền là 5 tỷ, máy móc thiết bị là 50 tỷ…Nguồn vốn chủ sở hữu là 30 tỷ, vay nợ ngắn và dài hạn là 70 tỷ.

 Báo cáo kết quả kinh doanh là báo cáo thời kỳ, phản ánh số liệu trong một khoảng thời gian nhất định. Ví dụ: Doanh thu từ tháng 1/2015 đến tháng 8/2015 là 1.000 tỷ đồng.

Đặc điểm

Phản ánh tổng quát toàn bộ tài sản, nguồn vốn theo một hệ thống chỉ tiêu được quy định thống nhất. Phản ánh tài sản, nguồn vốn dưới hình thức giá trị;

Phản ánh “ tình hình tài chính của DN” ở một thời điểm nhất định:

– Các nguồn lực kinh tế mà DN kiểm soát (thuộc sở hữu của Doanh nghiệp hoặc Doanh nghiệp có quyền kiểm soát hầu hết thời gian sử dụng của tài sản. Ví dụ: Tài sản thuê tài chính, mặc dù vẫn thuộc sở hữu của bên cho thuê, nhưng bên thuê kiểm soát, sử dụng phần lớn thời gian hữu ích của tài sản nên nó vẫn được phản ánh vào BCĐKT nhưng TS đi thuê thì chỉ theo dõi bên ngoài);

– Quyền lợi của chủ nợ đối với các nguồn lực đó;

– Giá trị mà chủ sở hữu có trong DN;

Tác dụng:

BCĐKT Phản ánh quy mô tài chính, nội dung tài chính và thực trạng tài chính của DN. Từ đó các nhà phân tích có thể đánh giá, đo lường các hệ số tài chính nhằm phát hiện các điểm bất thường, quy mô tài sản và tốc độ tăng trưởng, khả năng thanh toán… của Doanh nghiệp.

 Nội dung và kết cấu của bảng:

Xuất phát từ yêu cầu biểu hiện hai mặt khác nhau của tài sản trong doanh nghiệp: Tài sản gồm những gì và tài sản do đâu mà có nên kết cấu của bảng được xây dựng theo 2 bên hoặc hai phần:

A- PHẦN TÀI SẢN:

Phản ánh giá trị tài sản hiện có tại thời điểm lập báo cáo của tất cả đối tượng thuộc nhóm tài sản (theo tính lưu động giảm dần). Phần tài sản được chia làm 2 loại lớn:

– Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn.

– Tài sản cố định và đầu tư dài hạn.

B- PHẦN NGUỒN VỐN:

Phản ánh giá trị tài sản hiện có tại thời điểm lập báo cáo của tất cả đối tượng thuộc nhóm nguồn vốn theo thời hạn thanh toán tăng dần. Phần nguồn vốn được chia làm 2 loại lớn:

– Nợ phải trả.

– Nguồn vốn chủ sở hữu.

Trong từng loại còn chia thành nhiều mục, nhiều khoản để phản ánh chi tiết theo yêu cầu quản lý chung theo những quy định và sắp xếp thống nhất.

Hai bên của bảng phản ánh hai mặt khác nhau tài sản trong doanh nghiệp nên giữa chúng có mối quan hệ mật thiết với nhau. Xét về mặt lượng thì bao giờ cũng có:

Tài sản = Nguồn vốn

Tổng tài sản = Nợ phải trả + Nguồn vốn chủ sở hữu.

Mẫu bảng cân đối kế toán mới nhất theo thông tư 200/2014/TT-BTC

Mẫu bảng cân đối kế toán theo QĐ 15/2006

Mẫu bảng cân đối kế toán theo QĐ 48/2006

Các bạn xem cách lập bảng cân đối kế toán tại đây.


Bài viết liên quan
10 bước kiểm tra báo cáo tài chính siêu chính xác

10 bước kiểm tra báo cáo tài chính siêu chính xác

Khi lên xong BCTC, vẫn phải kiểm tra lại để chắc chắn báo cáo tài chính của bạn đã đúng và đủ các khoản...
Xem tiếp
Thời gian nghỉ thai sản, ốm đau vẫn được tính trợ cấp thôi việc

Thời gian nghỉ thai sản, ốm đau vẫn được tính trợ cấp thôi việc

Công văn số 585/LĐTBXH-PC ngày 9/2/2018 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về giải đáp vướng mắc liên...
Xem tiếp
Vai trò của kế toán trong công ty khởi nghiệp

Vai trò của kế toán trong công ty khởi nghiệp

Kế toán là nhịp đập của một doanh nghiệp. Dòng tiền, chi phí, thu nhập và ngân sách là các chức năng...
Xem tiếp
4 lời khuyên kế toán dành cho các doanh nhân trẻ – Start up

4 lời khuyên kế toán dành cho các doanh nhân trẻ – Start up

82% số doanh nghiệp thất bại là do quản lý tài chính quá yếu kém. Theo một nghiên cứu của Ngân hàng...
Xem tiếp
KINH NGHIỆM điều chỉnh bổ sung tờ khai thuế của những năm có sai sót

KINH NGHIỆM điều chỉnh bổ sung tờ khai thuế của những năm có sai sót

Các doanh nghiệp thường phát sinh các khoản thuế phải nộp như thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN. Sau khi...
Xem tiếp
Quy định về BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP cần biết

Quy định về BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP cần biết

Bảo hiểm thất nghiệp rất quan trọng với người lao động, tuy nhiên để hiểu rõ về bảo hiểm thất nghiệp...
Xem tiếp
X