Các thông tư mới nhất về thuế trong năm 2015


Ngày đăng: 28/10/2015

Tổng hợp các thông tư mới nhất về thuế năm 2015 bao gồm: các chính sách thuế TNDN mới nhất; quy định mới nhất về thuế GTGT; luật thuế TNCN mới nhất và hóa đơn chứng từ.

A- Thông tư mới nhất về Thuế TNDN

Thông tư mới nhất về thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2015 là thông tư 96/2015/TT-BTC sửa đổi bổ sung thông tư 78/2013/TT-BTC.

Thông tư 96/2015/TT-BTC có hiệu lực từ 6/8/2015 và áp dụng cho kỳ tính thuê năm 2015

1. Đối với dự án đầu tư ở nước ngoài: Thu nhập từ dự án đầu tư ở nước ngoài được kê khai vào quyết toán thuế TNDN của năm chuyển thu nhập về nước, thay vì trước đây kê khai vào quyết toán thuế của năm tiếp sau năm tài chính phát sinh thu nhập. Khoản lãi, lỗ phát sinh từ dự án đầu tư ở nước ngoài không được bù trừ vào số lỗ, lãi phát sinh trong nước (Điều 1 TT 96)

2. Thời điểm xác định thu nhập tính thuế: Thời điểm tính xác định thu nhập từ dịch vụ là thời điểm hoàn thành cung ứng dịch vụ hoặc hoàn thành từng phần việc cung ứng dịch vụ. (Điều 3, TT 96 bổ sung khoản 2 điều 5 TT 78)

3. Các khoản chi phí được trừ khi tính thuế:

+ Chi phí thiên tai hỏa hoạn, hàng hóa hư hỏng, hết hạn sử dụng…: Nếu không được bồi thường hoặc có hồ sơ hợp lý chứng minh thì được tính vào chi phí được trừ.

+  Khấu hao TSCĐ cho nhân viên như: thư viện, nhà trẻ, khu thể thao (kể cả thiết bị, nội thất bên trong); cơ sở vật chất, máy móc, thiết bị dùng cho hoạt động giáo dục nghề nghiệp (Điều 4, TT96 sửa đổi bổ sung điều 6 TT 78)

+ Bỏ khống chế mức khoán chi đối với phụ cấp công tác phí, Doanh nghiệp tự xây dựng mức khoán phù hợp; Hóa đơn chứng từng công tác phí thanh toán bẳng thẻ ngân hàng của cá nhân cũng đáp ứng yêu cầu thanh toán qua ngân hàng với điều kiện có quy định rõ trong quy chế tài chính hoặc nội bộ của doanh nghiệp (Điều 4, TT96)

+ Chi phí lãi vay: Nếu doanh nghiệp đã góp đủ vốn điều lệ thì chi phí lãi vay để đầu tư vào doanh nghiệp khác cũng được chấp nhận (Điều 4, TT96)

+ Chi trang phục cho người lao động: Bỏ mức khống chế chi trang phục cho người lao động bằng hiện vật, doanh nghiệp được tính vào chi phí được trừ nếu có đủ chứng từ theo quy định. (Điều 4, TT96)

+ Chi giáo dục đào tạo: khoản chi cho hoạt động giáo dục nghề nghiệp, đào tạo nghề nghiệp được hạch toán vào chi phí hợp lý và không bị khống chế định mức (Điều 4, TT96)

+ Dỡ bỏ mức trần 15% chi quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng môi giới, tiếp tân, khánh tiết, hội nghị, hỗ trợ tiếp thị, hỗ trợ chi phí liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. ( Khoản 1 điều 4, luật 71/2014/QH13)    

4. Ưu đãi thuế:

+ Ưu đãi về dự án đầu tư mới

+ Ưu đãi đối với trường hợp doanh nghiệp có dự án đầu tư được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do đáp ứng điều kiện về địa bàn ưu đãi đầu tư

+ Ưu đãi đối với dự án đầu tư mới .

+ Ưu đãi thuế suất 10%, thời gian miễn thuế, giảm thuế. ( Điều 11 TT96 sửa đổi điều 19 TT78)

* Kỳ tính thuế: Cho phép doanh nghiệp lựa chọn chuyển kỳ tính thuế đầu tiên được hưởng ưu đãi thuế TNDN sang kỳ tính thuế sau, nếu kỳ đầu tiên dưới 12 tháng (khoản 5 Điều 10 TT 96 bổ sung điều 18 TT 78)

B- Chính sách mới về Thuế GTGT

Thông tư mới nhất về thuế GTGT năm 2015 là thông tư 26/2015/TT-BTC ban hành ngày 27/2/2015, có hiệu lực từ năm 2015

1. Đối tượng không chịu thuế GTGT:

+ Bổ sung đôi tượng không chịu thuế đối với hoạt động đóng mới tàu đánh bắt xa bờ: Tàu đánh bắt xa bờ, máy móc thiết bị chuyên phục vụ khai thác, bảo quản sản phẩm, dịch vụ hậu cần có công suất từ 90CV trở lên

+ Chuyển 3 đối tượng chịu thuế 5% sang đối tượng không chịu thuế là: Phân bón; Thức ăn gia súc, gia cầm, vật nuôi; Máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ  sản xuất nông nghiệp.

+ Điều kiện khấu trừ: Có chứng từ thanh toán không dung tiền mặt đối với trường hợp nhập khẩu hàng hóa là quà biếu tặng của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài

( Điều 1 TT26 )

2. Chính sách mới về hoàn thuế GTGT

+ Hướng dẫn rõ việc hoàn thuế GTGT của cơ sở kinh doanh đang hoạt động có dự án đầu tư cùng tỉnh, thành phố.

+ Hướng dẫn hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư đang hoạt thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư mới có địa bàn khác với tỉnh thành phố đóng trụ sở chính đang trong giai đoạn đầu tư chưa đi vào hoạt động chưa đăng ký kinh doanh, chưa đăng ký thuế )

+ Hướng dẫn đối hoàn thuê GTGT đối với cơ sở kinh doanh vừa  có hàng hóa dịch vụ xuất khẩu vừa có dịch vụ bán trong nước

+ Hướng dẫn hoàn thuế đối với cơ sở kinh doanh trong giai đoạn đầu tư chưa đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng phải giải thể, phá sản hoặc chấm dứt hoạt động chưa phát sinh thuế giá trị gia tăng đầu ra của hoạt động kinh doanh chính theo dự án đầu tư thì chưa phải điều chỉnh lại số thuế giá trị gia tăng đã kê khai, khấu trừ hoặc đã được hoàn

( Khoản 12 điều 1 TT26)

C- Văn bản mới nhất về Thuế TNCN

Thông tư mới nhất về thuế năm 2015 sửa đổi bổ sung một số điều về thuế TNCN là thông tư 92/2015/TT-BTC ban hành ngày

1. Đối tượng không chịu thuế TNCN:

+ Cá nhân kinh doanh có thu nhập dưới 100 triệu đồng/năm ( Điều 4 TT92)

2. Thu nhập miễn thuế TNCN:

Sửa đổi một số nội dung như sau

+ Thu nhập từ trợ cấp: Không tính vào thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công khoản trợ cấp chuyển vùng một lần đối với người Việt nam cư trú dài hạn ở nước ngoài về VN làm việc

+ Phương tiện đi lại: Khoản chi về phương tiện đưa đón người lao động từ nơi ở đến nơi làm việc và ngược lại không tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân của người lao động (Điều 11 TT92)

+ Phúc lợi gồm: Khoản tiền chi đám hiếu, hỉ cho bản thân và gia đình người lao động theo quy định chung của tổ chức, cá nhân trả thu nhập và phù hợp với mức xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp thì không tính vào thu nhập chịu thuế của người  lao động

+ Thu nhập của doanh nghiệp tư nhân: Không tính vào thu nhập chịu thuế từ đầu tư vốn đối với lợi tức của doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (Điều 11 TT92)

+ Bảo hiểm: Chi phí bảo hiểm không bắt buộc mà người sử dụng lao động trả thay cũng không tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân của người lao động (Điều 11 TT92)

+ Thu nhập kiều hối: Thu nhập cá nhân nhận được do thân nhân là người nước ngoài gửi về đáp ứng yêu điều kiện về khuyến khích chuyển tiền về nước theo quy định của Ngân hàng nhà nước Việt nam ( Điều 12 TT92)

 Bổ sung mới các khoản thu nhập miền thuế  sau:

+ Thu nhập từ tiền lương, tiền công của thuyền viên là người Việt Nam làm việc cho các hãng tàu nước ngoài hoặc các hãng tàu Việt Nam vận tải quốc tế. (Điều 12 TT92)             

+ Thu nhập của cá nhân là chủ tàu, cá nhân có quyền sử dụng tàu và cá nhân làm việc trên tàu từ hoạt động cung cấp hàng hóa, dịch vụ trực tiếp phục vụ hoạt động khai thác, đánh bắt thủy sản xa bờ. (Điều 12 TT92)

3. Tỉ lệ thuế TNCN áp dụng với cá nhân kinh doanh

Bổ sung một số tỉ lệ áp dụng cho cá nhân kinh doanh như sau:

+ Phân phối, cung cấp hàng hóa: 0,5%

+ Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu: 2% (Riêng hoạt động cho thuê tài sản, đại lý bảo hiểm, đại lý xổ số, đại lý bán hàng đa cấp: 5%).

+  Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu: 1,5%

+ Hoạt động kinh doanh khác: 1% ( Điều 2 TT92)

D- Quy định mới nhất hóa đơn và kê khai thuế:

Thông tư 26/2015/TT-BTC cũng là thông tư mới nhất về thuế năm 2015 hướng dẫn thi hành một số điều sửa đổi về hóa đơn và kê khai thuế của Nghị định 12/2015/NĐ-CP.

1. Thuế vãng lai:

+ Hướng dẫn người nộp thuế có hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt bán hàng ngoại tỉnh có doanh thu vãng lai ngoại tỉnh bao gồm cả thuế GTGT trên 1 tỷ đồng

+ Hướng dẫn nộp thuế vãng lai đối với NNT có công trình tại nhiều địa phương

(Khoản 1 điều 2 TT 26)

2. Hóa đơn

+ Văn bản đề nghị sử dụng hóa đơn đặt in: Sau 5 ngày làm việc cơ quan thuế quản lý trực tiếp không có ý kiến bằng văn bản thì tổ chức được sử dụng hóa đơn tự in/đặt in ( Điều 3 TT26)

+  Số lượng hóa đơn phát hành: Doanh nghiệp không bị giới hạn số lượng hóa đơn phát hành

+ Xử lý hóa đơn: Trường hợp hóa đơn đã lập sai có sai sót về địa chỉ, tên người mua hàng nhưng ghi đúng mã số thuế người mua thì các bên lập biên bản điều chỉnh không cần phải lập hóa đơn điều chỉnh

+ Bỏ quy định doanh nghiệp phải sử dụng dấu ngăn cách dấu và chữ viết không dấu trên hóa đơn.

(Điều 1 TT26)

3. Tờ khai thuế:

+ Bỏ bảng kê thuế GTGT bán ra và mua vào trong tờ khai thuế GTGT và TTĐB

4. Gia hạn nộp thuế:

+  Bãi bỏ quy định về gia hạn nộp thuế đối với trường hợp người nộp thuế chưa được thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản đã được ghi trong dự toán NSNN

5. Tính tiền chậm nộp

+ Mức chậm nộp là 0,05% thay vì 0,07% như trước đây; số tiền nộp chậm được áp dụng từ ngày 01/01/2015 tính trên mỗi ngày nộp chậm. ( Khoản 9, điều 2, thông tư 26)

Các bạn tải các thông tư mới nhất về thuế năm 2015 tại đây:

Thông tư 26/2015/TT-BTC văn bản mới nhất về thuế giá trị gia tăng, hóa đơn chứng từ

Thông tư 92/2015/TT-BTC chính sách mới nhất về thuế thu nhập cá nhân

Thông tư 96/2015/TT-BTC quy định mới nhất về thuế thu nhập doanh nghiệp


Bài viết liên quan
Lao động nữ nghỉ hưu từ 2018 sẽ được cộng thêm lương hưu

Lao động nữ nghỉ hưu từ 2018 sẽ được cộng thêm lương hưu

  Cách tính lương hưu theo Luật BHXH 2014 có sự bất lợi giữa nam và nữ, do vậy, từ năm 2018...
Xem tiếp
Nghị định số 146/2018/NĐ-CP

Nghị định số 146/2018/NĐ-CP

Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi...
Xem tiếp
Hỗ trợ kê khai (HTKK) theo kiến trúc mới và công nghệ mới phiên bản 4.0.8

Hỗ trợ kê khai (HTKK) theo kiến trúc mới và công nghệ mới phiên bản 4.0.8

TỔNG CỤC THUẾ THÔNG BÁO V/v: Triển khai ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) theo kiến trúc mới và công nghệ...
Xem tiếp
Thông tư số 82/2018/TT-BTC về bãi bỏ nội dung ví dụ 37 quy định tại Thông tư 219/2013/TT-BTC

Thông tư số 82/2018/TT-BTC về bãi bỏ nội dung ví dụ 37 quy định tại Thông tư 219/2013/TT-BTC

BỘ TÀI CHÍNH ------- Số: 82/2018/TT-BTC Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 2018 CỘNG HÒA XÃ...
Xem tiếp
Thông tư 103/2014/TT-BTC về nghĩa vụ thuế của tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam

Thông tư 103/2014/TT-BTC về nghĩa vụ thuế của tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam

BỘ TÀI CHÍNH -------- Số: 103/2014/TT-BTC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -...
Xem tiếp
Công văn số 1980/TCT-KK ngày 23/5/2018

Công văn số 1980/TCT-KK ngày 23/5/2018

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh...
Xem tiếp
X