Hướng dẫn cách lập báo cáo kết quả kinh doanh theo thông tư 200 mới nhất


Ngày đăng: 23/11/2015

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh phản ánh tình hình và kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo thông tư 200 mới nhất có thay đổi như thế nào? Cách lập các chỉ tiêu trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh ra sao?  Công ty TNHH Kiểm toán tư vấn độc lập- Chi nhánh Hà Nội (IACHN) sẽ hướng dẫn các bạn cách lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo thông tư  200 mới nhất.

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là báo cáo tài chính mang tinh THỜI KỲ

Mẫu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh: B02-DN

 • Cơ sở lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
 • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm trước
 • Sổ kết toán tổng hợp
 • Sổ kết toán chi tiết các tài khoản loại 5 đến loại 9
 • Nội dung báo cáo kết quả kinh doanh

Mẫu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh  theo thông tư 200 mới nhất gồm các nội dung sau:

– Cột số 1: Các chỉ tiêu báo cáo;

  – Cột số 2: Mã số của các chỉ tiêu tương ứng;

– Cột số 3: Số hiệu tương ứng với các chỉ tiêu của báo cáo này được thể hiện chỉ tiêu trên Bản thuyết minh Báo cáo tài chính;

   – Cột số 4: Tổng số phát sinh trong kỳ báo cáo năm;

   – Cột số 5: Số liệu của năm trước (để so sánh).

151106- PIC 1- BCKQKD

 • Cách lập các chỉ tiêu trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
 • Chỉ tiêu Mã số Nội dung Cách lập Ghi chú
  1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 01 Tổng các khoản doanh thu trong kỳ của doanh nghiệp: Doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ, doanh thu khác: từ bất động sản, .. Tổng phát sinh bên có TK 511 Không bao gồm các khoản thuế gián thu: GTGT, tiêu thụ đặc biệt, thuế môi trường…
  2. Các khoản giảm trừ doanh thu 02 Tổng các khoản giảm trừ doanh thu trong năm gồm: Chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại Tổng phát sinh bên nợ của TK 511 đối ứng với TK 521  
  3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01- 02) 10 Doanh thu thuần Mã số 10= Mã số (01-02)  
  4. Giá vốn hàng bán 11 Phản ánh tổng giá vốn của hàng hóa dịch vụ hoàn thành cung cấp Tổng phát sinh bên nợ TK 632 đối ứng với tài khoản 911  
  5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp (20=10-11) 20 Chênh lệch doanh thu thuần và giá vốn hàng bán Mã số 20 = Mã số (10 -11).  
  6. Doanh thu hoạt động tài chính 21 Doanh thu từ hoạt động tài chính: lãi tiền gửi, chênh lệch tỷ giá Số phát sinh bên nợ TK 515 đối ứng với bên có  TK 911  
  7. Chi phí tài chính 22 Chi phí hoạt động tài chính: Chi phí lãi vay, lỗ chênh lệch tỷ giá Số phát sinh bên có TK 635 đối ứng nợ TK 911  
  – Trong đó: Chi phí lãi vay 23 Phần chi phí lãi vay    
  8. Chi phí bán hàng 24 Tổng chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ: nhân viên, công cụ dụng cụ… Số phát sinh bên có TK 641 đối ứng với nợ TK 911  
  9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 Tổng chi phí quản lý phát sinh trong kỳ: nhân viên, công cụ dụng cụ… Số phát sinh bên có TK 642 đối ứng với nợ TK 911  
  10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(25+26)) 26 Phản ánh kết quả kinh doanh của doanh nghiệp Mã số 30 = Mã số (20 + 21 –  22- 25 -26)  
  11. Thu nhập khác 31 Phản ánh khoản thu nhập khác ngoài hoạt động kinh doanh: Thanh lý tài sản,… Số phát sinh bên nợ TK 711 đối ứng với bên có TK 911  
  12. Chi phí khác 32 Phản ánh khoản chi phí khác  ngoài hoạt động kinh doanh: Chi phí nhượng bán TSCĐ, Các chi phí nộp phạt vi phạm hợp đồng ….. Số phát sinh bên có TK 811 đối ứng với bên nợ  TK 911  
  13. Lợi nhuận khác (40=31-32) 40 Chênh lệch thu nhập khác và chi phí khác Mã số 40 = Mã số (31 – 32).  
  14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40) 50 Tổng lợi nhuận từ các hoạt động của doanh nghiệp Mã số 50 = Mã số (30 + 40)  
  15. Chi phí thuế TNDN hiện hành 51 Số thuế phát sinh trong kỳ Số phát sinh bên có TK 8211 đối ứng với bên nợ TK 911  
  16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại 52 Chi phí thuế TNDN hoãn lại hoặc số thuế TNDN hoãn lại trong năm báo cáo phát sinh bên Có TK 8212 đối ứng với bên Nợ  TK 911  
  17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52) 60 Lợi nhuận sau thuế từ tất cả các hoạt động của doanh nghiệp Mã số 60 = Mã số (50–51+52).  
  18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*) 70 Chỉ tiêu này phản ánh lãi cơ bản trên cổ phiếu, chưa tính đến các công cụ được phát hành trong tương lai có khả năng pha loãng giá trị cổ phiếu    
  19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*) 71 Chỉ tiêu này phản ánh lãi cơ bản trên cổ phiếu, chưa tính đến các công cụ được phát hành trong tương lai có khả năng pha loãng giá trị cổ phiếu    

Trong quá trình lập báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, nếu gặp vướng mắc các bạn có thể liên lạc để nhận sự hỗ trợ, tư vấn hoặc sử dụng dịch vụ của chúng tôi theo địa chỉ sau:

Số điện thoai: 0935661111

Skype: xuannguyen2609

Chúc các bạn thành công


Bài viết liên quan
Người lao động nước ngoài có cần xin giấy phép lao động tại Việt Nam không?

Người lao động nước ngoài có cần xin giấy phép lao động tại Việt Nam không?

Khi doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng người lao động nước ngoài, "giấy phép lao động" có phải là chứng...
Xem tiếp
Giá trị còn lại của TSCĐ sau dỡ bỏ có được trừ khi tính thuế TNDN?

Giá trị còn lại của TSCĐ sau dỡ bỏ có được trừ khi tính thuế TNDN?

Phần giá trị còn lại của TSCĐ sau khi phá dỡ, dỡ bỏ được hạch toán như thế nào? Phần chênh lệch này có...
Xem tiếp
Thông tư mới cởi trói cho DN về trích lập dự phòng phải thu khó đòi

Thông tư mới cởi trói cho DN về trích lập dự phòng phải thu khó đòi

Thông tư số 48/2019/TT-BTC ban hành ngày 08 tháng 08 năm 2019 hướng dẫn trích lập các Khoản dự phòng...
Xem tiếp
Các khoản đầu tư ra nước ngoài KHÔNG được trích lập dự phòng tổn thất

Các khoản đầu tư ra nước ngoài KHÔNG được trích lập dự phòng tổn thất

Theo Thông tư số 48/2019/TT-BTC ban hành ngày 08 tháng 08 năm 2019 hướng dẫn trích lập các Khoản dự phòng...
Xem tiếp
Chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ

Chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ

Thông tư số 132/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn Chế độ kế toán cho doanh nghiệp...
Xem tiếp
Tỷ lệ trích các khoản theo lương năm 2019

Tỷ lệ trích các khoản theo lương năm 2019

1. Tỷ lệ các khoản trích Bảo hiểm năm 2019 cụ thể như sau: Các khoản trích theo lương Trích...
Xem tiếp
X