Hướng dẫn cách lập báo cáo tài chính theo thông tư 200 mới nhất


Ngày đăng: 16/11/2015

Báo cáo tài chính là báo cáo tổng hợp, phản ánh đẩy đủ nhất về tình hình tài chính, kết quả kinh doanh trong kỳ của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán. Năm 2014, thông tư 200/2014/TT-BTC về chế độ kế toán thay thế quyết định 15. Thông tư mới ra đời có thay đổi gì trong cách lập báo cáo tài chính. Trong bài viết này Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn độc lập- Chi nhánh Hà Nội ( IACHN)  sẽ giới thiệu tới các bạn Cách lập báo cáo tài chính theo thông tư 200 mới nhất

 • Nguyên tắc lập báo cáo tài chính
 • Nguyên tắc tiền tệ: Các thông tin trên báo cáo tài chính phải tuân thủ các quy định về đơn vị tiền tệ , thống nhất khi trình bày các chỉ tiêu trên báo cáo
 • Tôn trọng bản chất hơn hình thức: Trình bày trung thực về giao dịch phản ánh đúng bản chất nghiệp vụ
 • Nguyên tắc trọng yếu: Các thông tin mang tính trọng yếu cần trình bày riêng rẽ trong báo cáo
 • Nguyên tắc tập hợp: Các thông tin không mang tính trọng yếu có thể tập hợp trình bày trên báo cáo để đơn giản hóa công tác phân tích
 • Nguyên tắc nhất quán: Lập và trình bày báo cáo tài chính phải được nhất quán từ năm này sang năm khác
 • Nguyên tắc so sánh: Thông tin được trình bày trên báo cáo tài chính phải có sự so sánh giữa các kỳ kế toán, năm kế toán
 • Nguyên tắc dồn tích: Báo cáo tài chính kế toán cần được lập trên cơ sở dồn tích ngoại trừ các thông tin liên quan đến các luồng tiền mặt
 • Nguyên tắc bù trừ: Theo nguyên tắc này, báo cáo tài chính kế toán cần trình bày riêng biệt tài sản Có và tài sản Nợ, không được phép bù trừ các tài sản với các khoản nợ để chỉ trình bày vốn chủ sở hữu và tài sản thuần của doanh nghiệp
 • Quy trình lập báo cáo tài chính 
 • Bước 1: Hoàn thiện sổ sách

Trước khi lập báo cáo tài chính bạn cần kiểm tra xem sổ sách  bao gồm:

+  Kiểm tra các hóa đơn chứng từ: Có bỏ sót hóa đơn nào không, nội dung, số tiền, ngày tháng đã đúng chưa,

+ Tài liệu bổ sung: Các tài liệu chứng minh nghiệp vụ kinh tế phát sinh đượcghi nhận một cách chắc chắn: biên bản ban giao tài sản, hợp đồng đi vay

 • Bước 2: Kiểm tra số dư các tài khoản

Trong bước này các bạn cần kiểm tra dữ liệu kế toán đã hoàn thiện đã hợp lý và chính xác chưa:

 • Kiểm tra số dư đầu kỳ: Số dư đầu kỳ đã khớp với báo cáo tài chính năm trước hay chưa
 • Kiểm tra số dư cuối kỳ:

Đối tài khoản có  số  dư cuối kỳ bạn cần kiểm tra cả về số học và tính hợp lý bao gồm :

+ Tiền mặt: Kiểm tra đối chiếu với biên bản kiểm kê quỹ,

+ Tiền gửi ngân hàng: Đối chiếu với sao kê ngân hàng tại thời  điểm lập báo cáo

+ Công nợ phải thu, công nợ phải trả, tạm ứng: Kiểm tra đối chiếu với công nợ tạm ứng, phải thu, cộng tổng số dư của các đối tượng công nợ

+ Số thuế còn được khấu trừ: Đối chiếu số thuế còn được khấu trừ với số dư trên tờ khai của tháng lập báo cáo

+  Các khoản phải thu khác: Đối chiếu với biên bản của các bên liên quan: biên bản bù trừ..

+  Lương và các khoản trích theo lương: Kiểm tra số dư , so sánh đối chiếu với bảng lương, thông báo bảo hiểm.

+ Chi phí phân bổ, tài sản cố định: Kiểm tra  chứng từ phát sinh, đối chiếu với bảng phân bổ, bảng khấu hao.

+ Hàng tồn kho, chi phí dở dang: Kiểm tra đối chiếu với số liệu kiểm kê, báo cáo sản xuất,ả bảng theo dõi của bộ phận kho,

+ Thuế và các khoản phải nộp nhà nước: Đối chiếu với tờ khai,  kiểm tra các nghĩa vụ thuế đã thực hiện đầy đủ chưa: thuế môn bài thuế vãng lai, thuế nhà thầu, tài nguyên môi trường…

Đối với các tài khoản không có số dư  bạn cần kiểm tra như sau:

+ Doanh thu: Đối chiếu doanh thu sổ sách với tờ khai, bộ phận xuất nhập khẩu ( nếu có)

+ Chi phí: Kiểm tra tính hợp lý, phân loại của các khoản chi phí, các khoản chi phí không được trừ.

Các bạn có thể tham khảo: Các khoản chi phí không được trừ khi tính thuế TNDN

Lưu ý: Các tài khoản doanh thu chi phí cuối kỳ không có số dư nếu số sách của bạn mà vẫn còn số dư thì kiểm tra lại các bút toán kết chuyển đã đầy đủ chưa..

Sau khi hoàn thiện cơ sở dư liệu kế toán bạn có thể lập báo cáo tài chính

 • Nội dung báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính gồm 4 báo cáo chính:

 • Bảng cân đối kế toán
 • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
 • Thuyết minh báo cáo tài chính

Các bạn có thể tham khảo Hướng dẫn cách lập bảng cân đối kế toán

 • Cập nhật một số điểm mới  về cách lập báo cáo tài chính theo thông tư 200 mới nhất

Thông tư 200/2014/TT-BTC  được ban hành thay thế quyết định số 15 về ché độ kế toán trong doanh nghiệp. Theo đó, Cách lập báo cáo tài chính của bạn cũng có một số thay đổi. Các bạn có thể tham khảo Hệ thống báo cáo tài chính thông tư 200


Bài viết liên quan
Người lao động nước ngoài có cần xin giấy phép lao động tại Việt Nam không?

Người lao động nước ngoài có cần xin giấy phép lao động tại Việt Nam không?

Khi doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng người lao động nước ngoài, "giấy phép lao động" có phải là chứng...
Xem tiếp
Giá trị còn lại của TSCĐ sau dỡ bỏ có được trừ khi tính thuế TNDN?

Giá trị còn lại của TSCĐ sau dỡ bỏ có được trừ khi tính thuế TNDN?

Phần giá trị còn lại của TSCĐ sau khi phá dỡ, dỡ bỏ được hạch toán như thế nào? Phần chênh lệch này có...
Xem tiếp
Thông tư mới cởi trói cho DN về trích lập dự phòng phải thu khó đòi

Thông tư mới cởi trói cho DN về trích lập dự phòng phải thu khó đòi

Thông tư số 48/2019/TT-BTC ban hành ngày 08 tháng 08 năm 2019 hướng dẫn trích lập các Khoản dự phòng...
Xem tiếp
Các khoản đầu tư ra nước ngoài KHÔNG được trích lập dự phòng tổn thất

Các khoản đầu tư ra nước ngoài KHÔNG được trích lập dự phòng tổn thất

Theo Thông tư số 48/2019/TT-BTC ban hành ngày 08 tháng 08 năm 2019 hướng dẫn trích lập các Khoản dự phòng...
Xem tiếp
Chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ

Chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ

Thông tư số 132/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn Chế độ kế toán cho doanh nghiệp...
Xem tiếp
Tỷ lệ trích các khoản theo lương năm 2019

Tỷ lệ trích các khoản theo lương năm 2019

1. Tỷ lệ các khoản trích Bảo hiểm năm 2019 cụ thể như sau: Các khoản trích theo lương Trích...
Xem tiếp
X