email x
infor@iachanoi.com
phone x
0935661111
whatsapp x

WhatsApp Number

+84935661111

Message
Bản tin thuế tháng 12-2023 - Dịch vụ Kiểm toán IAC Hà Nội

Bản tin thuế tháng 12-2023

Bản tin thuế tháng 12-2023

Please find English version below

——————————————————————————————————————

Nghị định 94/2023/NĐ-CP hướng dẫn về việc giảm thuế GTGT đến 30/6/2024

Các mặt hàng được giảm thuế GTGT vẫn tương tự như tại Nghị định 44. Theo đó, thuế suất thuế GTGT của các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10% được giảm xuống còn 8%, TRỪ một số nhóm hàng hóa, dịch vụ.

Các cửa hàng xăng dầu sẽ bị xử lý nghiêm nếu không lập HĐĐT từng lần bán

Chủ trương được nêu tại công điện số 1284/CĐ-TTg về tăng cường công tác quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử (HĐĐT) đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.

Các văn bản khác

  • Sửa đổi, bổ sung một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế;
  • Nhập khẩu hàng hóa áp dụng thuế suất GTGT 8% phải khai mã VB215 trên tờ khai hải quan.
  • Thuế bị truy thu ở khâu nhập khẩu có là chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp?
  • Ngành Thuế sẽ đẩy mạnh thanh tra thuế đối với các doanh nghiệp có giao dịch liên kết trong năm 2024

Tải về bản đầy đủ: Tiếng Việt

Decree 94/2023/ND-CP guiding VAT reduction until June 30, 2024

The items eligible for VAT reduction are similar to Decree No. 44. Accordingly, the VAT rate of the group of goods and services currently subject to a 10% tax rate will be reduced to 8%, EXCEPT the some groups of goods and services.

Petrol stations will be severely dealt with if they do not electronically invoice for each sale

The policy is stated in Official Dispatch No. 1284/CD-TTg on strengthening the management and use of electronic invoices for petroleum business and retail activities.

Other documents

  • Amending and supplementing some administrative procedures in the field of taxation;
  • Code VB215 must be declared on the customs declaration when importing goods with a VAT rate of 8%;
  • Is tax arrears at the import stage a deductible expense when calculating corporate income tax?
  • The Tax Department will step up tax inspection for enterprises with related-party transactions in 2024;

Download Full Version

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

X