email x
infor@iachanoi.com
phone x
0935661111
whatsapp x

WhatsApp Number

+84935661111

Message

Công văn số 1980/TCT-KK ngày 23/5/2018


Ngày đăng: 24/08/2018

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 1980/TCT-KK
V/v: nộp báo cáo tài chính theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC.
Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 921/CT-KK ngày 04/4/2018 của Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk đề nghị hướng dẫn về việc nộp báo cáo tài chính (BCTC) theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ các quy định tại:

– Điểm b khoản 3 Điều 12 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 hướng dẫn hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp:

“b) Hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm:

b.1) Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp theo mẫu số 03/TNDN ban hành kèm theo Thông tư này.

b.2) Báo cáo tài chính năm hoặc báo cáo tài chính đến thời điểm có quyết định về việc doanh nghiệp thực hiện chia, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, giải thể, chấm dứt hoạt động.

b.3) Một hoặc một số phụ lục kèm theo tờ khai ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC và Thông tư này (tùy theo thực tế phát sinh của người nộp thuế)(…)”

– Khoản 1 Điều 2 Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn đối tượng áp dụng:

“Thông tư này áp dụng đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa (bao gồm cả doanh nghiệp siêu nhỏ) thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế theo quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trừ doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp do Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ, công ty đại chúng theo quy định của pháp luật về chứng khoán, các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo quy định tại Luật Hợp tác xã.”

– Điều 93 Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn hiệu lực thi hành:

“Thông tư này có hiệu lực áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 1/1/2017. Những quy định trái với Thông tư này đều bãi bỏ. Thông tư này thay thế các nội dung áp dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Thông tư số 138/2011/TT-BTC ngày 4/10/2011 của Bộ Tài chính.”

– Điều 80 Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn trách nhiệm, thời hạn lập và gửi báo cáo tài chính:

“…Các doanh nghiệp nộp báo cáo tài chính năm cho cơ quan thuế, cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan Thống kê….”

Điểm 1.2 Công văn số 4289/TCT-KK ngày 20/9/2017 sửa đổi gạch đầu dòng thứ 5, điểm 2.4.1, mục I, phần II về việc tiếp nhận HSKT điện tử:

“…Sau khi NNT thực hiện điều chỉnh HSKT và gửi lại CQT thì ngày ghi nhận nghĩa vụ nộp HSKT của NNT là ngày trên Thông báo bước 1 lần đầu của HSKT điện tử tương ứng”.

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên, người nộp thuế là doanh nghiệp nhỏ và vừa (bao gồm cả doanh nghiệp siêu nhỏ) thuộc đối tượng áp dụng chế độ kế toán theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính phải lập và gửi báo cáo tài chính đến các cơ quan quản lý (cơ quan thuế, cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan Thống kê) theo mẫu biểu và hướng dẫn tại Thông tư số 133/2016/TT-BTC từ năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 01/01/2017. Trường hợp, các doanh nghiệp này đã nộp báo cáo tài chính theo mẫu biểu báo cáo tài chính ban hành kèm theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC thì cơ quan thuế hướng dẫn doanh nghiệp gửi lại báo cáo tài chính theo mẫu biểu ban hành kèm theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC.

Cơ quan thuế căn cứ ngày tại Thông báo bước 1 lần đầu của báo cáo tài chính theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC (là ngày ghi nhận người nộp thuế đã hoàn thành nghĩa vụ nộp báo cáo tài chính) để xử phạt vi phạm hành chính về chậm nộp hồ sơ khai thuế theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk được biết và thực hiện.

  KT.TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Đại Trí

 

 


Bài viết liên quan
Bản tin thuế tháng 7 năm 2019

Bản tin thuế tháng 7 năm 2019

Bản tin thuế đã trở lại với các cập nhật về những văn bản mới ban hành hoặc có hiệu lực từ tháng 7 năm...
Xem tiếp
Bản tin thuế tháng 11/2018

Bản tin thuế tháng 11/2018

Tháng mới đã đến, trong những tháng cuối năm này, chắc hẳn các doanh nghiệp đang tất bật với các công...
Xem tiếp
Lao động nữ nghỉ hưu từ 2018 sẽ được cộng thêm lương hưu

Lao động nữ nghỉ hưu từ 2018 sẽ được cộng thêm lương hưu

  Cách tính lương hưu theo Luật BHXH 2014 có sự bất lợi giữa nam và nữ, do vậy, từ năm 2018...
Xem tiếp
Bản tin thuế tháng 10/2018

Bản tin thuế tháng 10/2018

Bản tin thuế tháng 10 có rất nhiều thông tin hữu ích cho người làm kế toán, quản trị doanh nghiệp. Trong...
Xem tiếp
Nghị định số 146/2018/NĐ-CP

Nghị định số 146/2018/NĐ-CP

Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi...
Xem tiếp
Hỗ trợ kê khai (HTKK) theo kiến trúc mới và công nghệ mới phiên bản 4.0.8

Hỗ trợ kê khai (HTKK) theo kiến trúc mới và công nghệ mới phiên bản 4.0.8

TỔNG CỤC THUẾ THÔNG BÁO V/v: Triển khai ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) theo kiến trúc mới và công nghệ...
Xem tiếp