email x
infor@iachanoi.com
phone x
0935661111
whatsapp x

WhatsApp Number

+84935661111

Message
Có được trả lương bằng ngoại tệ - Kế toán cần biết

Doanh nghiệp được phép trả lương bằng ngoại tệ?

Doanh nghiệp được phép trả lương bằng ngoại tệ?

Hợp đồng lao động là sự thỏa thuận của các bên về các quyền và nghĩa vụ tuy nhiên đối với loại tiền thanh toán trong hợp đồng có được thỏa thuận chi trả bằng ngoại tệ hay không?

Doanh nghiệp có được trả lương bằng ngoài tệ cho người Việt Nam hoặc trả lương cho người nước ngoài, chuyên gia nước ngoài bằng ngoại tệ hay không? Nếu cả trong tường hợp hai bên thỏa thuận trả lương bằng USD hoặc một loại tiền tệ khác VNĐ?

Quy định về trả lương bằng ngoại tệ

Căn cứ điểm 13 khoản 1 điều 1 Pháp lệnh ngoại hối năm 2013 (sửa đổi năm 2005):

“Trên lãnh thổ Việt Nam, mọi giao dịch, thanh toán, niêm yết, quảng cáo, báo giá, định giá, ghi giá trong hợp đồng, thỏa thuận và các hình thức tương tự khác của người cư trú, người không cư trú không được thực hiện bằng ngoại hối, trừ các trường hợp được phép theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.”

Căn cứ khoản 2 điều 4 Pháp lệnh ngoại hối năm 2013 (sửa đổi năm 2005:

“2. Người cư trú là tổ chức, cá nhân thuộc các đối tượng sau đây

  1. a) Tổ chức tín dụng được thành lập, hoạt động kinh doanh tại Việt Nam (sau đây gọi là tổ chức tín dụng)
  2. b) Tổ chức kinh tế được thành lập, hoạt động kinh doanh tại Việt Nam trừ đối tượng quy định tại điểm a khoản này (sau đây gọi là tổ chức kinh tế)
  3. c) Cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, quỹ xã hội, quỹ từ thiện của Việt Nam hoạt động tại Việt Nam
  4. d) Cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của Việt Nam tại nước ngoài;

đ) Văn phòng đại diện tại nước ngoài của các tổ chức quy định tại các điểm a, b và c khoản này;”.

Căn cứ khoản 3 điều 4 Pháp lệnh ngoại hối năm 2005 (Sửa đổi bổ sung năm 2013):

“3. Người không cư trú là các đối tượng không quy định tại khoản 2 Điều này.”

Căn cứ Mục 14 điều 4 Văn bản hợp nhất số 14/VBHN-NHNN ngày 4/4/2019 của Ngân hàng Nhà nước (hợp nhất Thông tư số 32/2013/TT-NHNN, Thông tư số 16/2015/TT-NHNN ngày 19/10/2015 và Thông tư số 03/2019/TT-NHNN ngày 29/3/2019)

“14. Người cư trú, người không cư trú là tổ chức được thỏa thuận và trả lương, thưởng, phụ cấp trong hợp đồng lao động bằng ngoại tệ chuyển khoản hoặc tiền mặt cho người không cư trú và người cư trú là người nước ngoài làm việc cho chính tổ chức đó.”

Tóm lại “DN có được phép trả lương bằng ngoại tệ không?”

Có được trả lương bằng ngoại tệ cho người Việt Nam không?

Căn cứ vào quy định tại mục 14, điều 4 nêu trên thì chỉ có thể trả lương bằng ngoại tệ cho người Việt Nam trong trường hợp đó là cá nhân không cư trú.

Trả lương bằng ngoại tệ cho người nước ngoài?

Doanh nghiệp muốn trả lương bằng USD cho chuyên gia nước ngoài, lao động nước ngoài có được không?

Câu trả lời là CÓ, nếu người đó làm việc cho doanh nghiệp.

Như vậy người nào được trả lương bằng ngoại tệ?

  1. Thứ nhất, là người không cư trú tại Việt Nam.
  2. Thứ hai, người cư trú là người nước ngoài làm việc cho chính tổ chức của họ.
  3. Ngoài hai đối tượng này thì các đối tượng người lao động khác phải trả lương bằng Đồng Việt Nam.

Hạch toán trả lương bằng ngoại tệ

Tiền lương của người lao động nhận lương bằng USD được quy đổi theo tỷ giá thực tế tại ngày phát sinh nghĩa vụ chi trả. Ví dụ tính lương ngày cuối cùng hàng tháng, tỷ giá tại 31/03/2022 là 23.200.

Đến ngày 05/04/2022, doanh nghiệp thanh toán cho người lao động bằng USD, tỷ giá mua USD là tỷ giá 23.100; => phần chênh lệch với tỷ giá đã hạch toán được ghi nhận vào TK 635.


 

CAM KẾT CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ LÀ UY TÍN CỦA IAC HÀ NỘI

CUNG CẤP GIẢI PHÁP TOÀN DIỆN – NỀN TẢNG ĐỂ DOANH NGHIỆP PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

admin

Website:

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

X