email x
infor@iachanoi.com
phone x
0935661111
whatsapp x

WhatsApp Number

+84935661111

Message
Doanh nghiệp sẽ được giảm mức đóng BHTN còn 0,5% đến hết năm 2019 - Dịch vụ Kiểm toán IAC Hà Nội

Doanh nghiệp sẽ được giảm mức đóng BHTN còn 0,5% đến hết năm 2019

Doanh nghiệp sẽ được giảm mức đóng BHTN còn 0,5% đến hết năm 2019

Bảo hiểm thất nghiệp rất quan trọng với người lao động, tuy nhiên để hiểu rõ về bảo hiểm thất nghiệp cũng như các quy định để được nhận bảo hiểm thất nghiệp thì không phải ai cũng biết. Nghị quyết số 34/NQ-CP ngày 7/4/2017 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2017.

Liên quan đến mức đóng BHTN, tại Nghị quyết này, Chính phủ đã đồng ý giảm mức đóng BHTN cho doanh nghiệp từ 1% xuống còn 0,5% quỹ tiền lương tháng của những người lao động đang tham gia BHTN.

Thời gian điều chỉnh giảm mức đóng BHTN được thực hiện kể từ ngày Nghị quyết của Quốc hội về điều chỉnh mức đóng BHTN có hiệu lực thi hành cho đến hết ngày 31/12/2019.

Về quản lý giá, tại Nghị quyết này, Chính phủ cũng đã cho phép chấm dứt áp dụng biện pháp bình ổn giá (khống chế giá tối đa) đối với mặt hàng sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi kể từ ngày 1/4/2017.

XEM TOÀN BỘ NGHỊ QUYẾT TẠI DƯỚI BÀI VIẾT NÀY

 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–
Số: 34/NQ-CP Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
PHIÊN HỌP CHÍNH PHỦ THƯỜNG KỲ THÁNG 3 NĂM 2017
CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 138/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ;
Trên cơ sở thảo luận của các thành viên Chính phủ và kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2017, tổ chức vào ngày 03 tháng 4 năm 2017,
QUYẾT NGHỊ:
1. Về tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh quý I năm 2017
Trong quý, các bộ, cơ quan đã có nhiều cố gắng, hoàn thành cơ bản nhiệm vụ xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng một số dự án luật phải xin rút, xin lùi thời hạn trình Quốc hội; một số bộ, cơ quan nợ ban hành văn bản quy định chi tiết, trong đó số lượng thông tư còn nợ đọng nhiều.
Trong quý II năm 2017, Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ tập trung thực hiện nghiêm túc một số nhiệm vụ sau:
– Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan phải trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và việc soạn thảo, ban hành văn bản quy định chi tiết của bộ, cơ quan mình, kiên quyết không để xảy ra tình trạng xin lùi thời hạn trình văn bản hoặc để nợ đọng văn bản quy định chi tiết.
– Các bộ, cơ quan ngang bộ còn nợ đọng văn bản hoặc chưa ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành các luật sẽ có hiệu lực từ ngày 01 tháng 6 năm 2017 và ngày 01 tháng 7 năm 2017 phải khẩn trương hoàn thiện hồ sơ dự thảo văn bản theo quy định, trình Chính phủ xem xét, thông qua tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2017. Chủ động phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các bộ, cơ quan liên quan xử lý, thống nhất những vấn đề còn ý kiến khác nhau thuộc nội dung cơ bản của dự án, dự thảo văn bản trước khi trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; tăng cường phối hợp chặt chẽ trong khâu tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, chỉnh lý, hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành văn bản theo quy định của Quy chế làm việc của Chính phủ.
– Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Chính phủ tăng cường theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
2. Về thời hạn chuyển đổi Văn phòng công chứng
Chính phủ yêu cầu thực hiện nghiêm quy định tại khoản 1 Điều 79 của Luật công chứng. Giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có giải pháp phù hợp đẩy mạnh chủ trương xã hội hóa hoạt động công chứng phục vụ nhu cầu xã hội; đối với các địa bàn khó khăn không có điều kiện xã hội hóa thì giao các Sở Tư pháp hướng dẫn tổ chức thực hiện dịch vụ công chứng phù hợp với quy định pháp luật công chứng.
3. Về việc xây dựng Nghị quyết của Quốc hội điều chỉnh mức đóng vào Quỹ bảo hiểm thất nghiệp đối với người sử dụng lao động
Chính phủ thống nhất đề xuất điều chỉnh mức đóng bảo hiểm thất nghiệp đối với người sử dụng lao động quy định tại Điều 57 Luật việc làm từ 1% xuống còn 0,5% quỹ tiền lương tháng của những người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp để tạo điều kiện phát triển doanh nghiệp. Thời gian thực hiện việc điều chỉnh kể từ ngày Nghị quyết của Quốc hội có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2019.
Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ khẩn trương tiếp thu ý kiến Chính phủ, hoàn tất thủ tục theo quy định. Giao Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ trình Quốc hội.
4. Về dự thảo Nghị định quản lý, phát triển cụm công nghiệp
Giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các bộ, cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, hoàn thiện dự thảo Nghị định, trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành.
5. Về biện pháp quản lý giá sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi
Chính phủ thống nhất với đề nghị của Bộ Công Thương về việc kết thúc áp dụng biện pháp bình ổn giá đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi từ ngày 01 tháng 4 năm 2017. Yêu cầu Bộ Công Thương và các bộ, cơ quan liên quan thực hiện quản lý giá sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi theo quy định của Luật giá và các văn bản pháp luật có liên quan; đồng thời, tăng cường công tác quản lý nhà nước trong việc kiểm soát giá, chống đầu cơ, độc quyền.
6. Về việc tách nội dung thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thành tiểu dự án trong Dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành, tỉnh Đồng Nai
Để bảo đảm tiến độ thực hiện Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành đã được Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 94/2015/QH13 của Quốc hội, Chính phủ thống nhất kiến nghị Quốc hội cho phép tách nội dung hạng mục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, tỉnh Đồng Nai thành tiểu dự án riêng và giao Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai chịu trách nhiệm thực hiện.
Giao Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ trình Quốc hội khóa XIV tại kỳ họp thứ 3 nội dung trên.
7. Về Báo cáo chuyên đề cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4
Chính phủ ghi nhận và đánh giá cao nội dung Báo cáo chuyên đề của Bộ Khoa học và Công nghệ và các chuyên gia Hiệp hội phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA). Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 là xu hướng phát triển dựa trên nền tảng số hóa và kết nối, có quy mô tác động mạnh mẽ tới mọi mặt của đời sống kinh tế – xã hội, làm thay đổi phương thức và lực lượng sản xuất trong tương lai, có thể mang lại cho Việt Nam nhiều cơ hội để đẩy nhanh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đồng thời cũng đưa đến thách thức đối với quá trình phát triển. Việt Nam cần chủ động có định hướng, giải pháp thiết thực để nắm bắt cơ hội, giảm thiểu các tác động tiêu cực của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, trước hết là có bước đột phá về công nghệ thông tin.
Giao Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo, các bộ, cơ quan liên quan và VINASA xây dựng dự thảo Chỉ thị về tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 4 năm 2017.
8. Về Báo cáo kết quả kiểm kê đánh giá đúng thực chất tình hình các nguồn lực của nền kinh tế
Các bộ, cơ quan khẩn trương rà soát, kiểm kê, cập nhật số liệu, đánh giá về nguồn lực của từng ngành, lĩnh vực phụ trách, bảo đảm phản ánh đúng tình hình các nguồn lực theo từng chủ thể của nền kinh tế, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 10 tháng 4 năm 2017.
Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục tiếp thu ý kiến góp ý của các bộ, cơ quan, hoàn thiện Báo cáo theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 162/TB-VPCP ngày 25 tháng 3 năm 2017, bảo đảm khách quan, chính xác, không né tránh, làm rõ toàn cảnh nguồn lực đất nước; bổ sung số liệu, đánh giá về các nguồn lực khu vực doanh nghiệp và khu vực cá thể/hộ gia đình; so sánh với các nước trong khu vực và thế giới; đề xuất các giải pháp huy động, phân bổ, quản lý, sử dụng, phát huy hiệu quả các nguồn lực của nền kinh tế cho phát triển; trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15 tháng 4 năm 2017 để báo cáo Bộ Chính trị.
9. Về Báo cáo tình hình kinh tế – xã hội tháng 3 và 3 tháng đầu năm 2017; tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017
Chính phủ thống nhất đánh giá: Với sự cố gắng và phối hợp đồng bộ của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cả nước, tình hình kinh tế – xã hội quý I năm 2017 chuyển biến tích cực. Kinh tế vĩ mô ổn định. Lạm phát được kiểm soát. Các cân đối lớn về tài chính, tiền tệ, tín dụng cơ bản ổn định. Tín dụng tăng trưởng mạnh. Thị trường tiền tệ, chứng khoán diễn biến tích cực. Thị trường vàng và ngoại tệ ổn định. Sản xuất nông nghiệp phục hồi khả quan. Khu vực dịch vụ có mức tăng trưởng cao; khách du lịch quốc tế đến Việt Nam tăng cao. Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tăng mạnh, chất lượng các dự án FDI khá hơn. Đầu tư toàn xã hội tăng cao hơn so với cùng kỳ năm trước, trong đó đầu tư khu vực tư nhân trong nước chiếm tỷ trọng lớn nhất. Thu ngân sách nhà nước tăng khá. Kim ngạch xuất khẩu khu vực doanh nghiệp trong nước tăng cao. Môi trường kinh doanh tiếp tục được cải thiện, số lượng doanh nghiệp mới thành lập tăng, trong đó doanh nghiệp khởi nghiệp tăng mạnh. Công tác bảo đảm an sinh xã hội, phúc lợi xã hội được tích cực triển khai, nhất là việc chăm lo đời sống người có công và các đối tượng chính sách. Công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân, an toàn vệ sinh thực phẩm được tăng cường. Lĩnh vực giáo dục và đào tạo chuyển biến tích cực. Nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật, thông tin, tuyên truyền diễn ra sôi nổi, tạo không khí phấn khởi trong Nhân dân. Công tác quản lý lễ hội được tăng cường. Chất lượng điều hành kinh tế – xã hội của hầu hết Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đạt mức khá. Công tác cải cách hành chính, thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được quan tâm. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội và chủ quyền đất nước được giữ vững. Công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế tiếp tục được đẩy mạnh và đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác thông tin, truyền thông được chú trọng.
Bên cạnh đó, nền kinh tế nước ta đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Lạm phát tiềm ẩn nguy cơ tăng cao. Tăng trưởng GDP quý I đạt thấp. Tăng trưởng khu vực công nghiệp, xây dựng tăng trưởng đạt thấp hơn so với cùng kỳ, đặc biệt là ngành khai khoáng sụt giảm mạnh. Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công chậm, số lượng doanh nghiệp nhà nước sắp xếp, cổ phần hóa thấp. Tai nạn giao thông giảm so với cùng kỳ năm ngoái, tuy nhiên còn xảy ra một số vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, trong đó tai nạn giao thông đường sắt có xu hướng gia tăng, nhất là tại các điểm giao cắt giữa đường sắt và đường ngang dân sinh, số vụ cháy, nổ có xu hướng tăng cao. Tình trạng chặt phá rừng, khai thác cát trái phép… còn diễn biến phức tạp. Tình hình thời tiết, thiên tai diễn biến khó lường.
Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm 2017, nhiệm vụ đặt ra trong thời gian tới là hết sức nặng nề. Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương tăng cường chỉ đạo, thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, nhất là các Nghị quyết số 01/NQ-CP, số 19-2017/NQ-CP và số 35/NQ-CP gắn với chương trình, kế hoạch hành động của bộ, ngành, địa phương mình; kịp thời có các giải pháp cụ thể tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh phát triển, đẩy nhanh tiến độ sắp xếp, đổi mới và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; bảo đảm mục tiêu tăng trưởng của từng ngành, từng lĩnh vực, từng địa phương, quyết tâm phấn đấu đạt kết quả cao nhất; đồng thời tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp sau:
– Từng bộ, ngành chủ động rà soát xây dựng kịch bản tăng trưởng cụ thể cho từng ngành, từng lĩnh vực, từng sản phẩm chủ lực, trong đó xác định rõ chỉ tiêu, giải pháp cụ thể để giữ ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm đạt mục tiêu tăng trưởng năm 2017 theo kế hoạch đề ra. Các bộ quản lý ngành, lĩnh vực theo dõi sát tình hình phát triển, kịp thời có các giải pháp tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tiêu thụ hàng tồn kho. Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các công trình trọng điểm để sớm đưa vào khai thác.
– Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ, ngành, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 60/NQ-CP ngày 08 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ để thúc đẩy giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2017. Rà soát, giảm thiểu các thủ tục đầu tư không cần thiết, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp, nhà đầu tư, nhà tài trợ triển khai nhanh các dự án đầu tư, không để chậm trễ trong giải ngân vốn đầu tư tư nhân, vốn đầu tư nước ngoài và vốn ODA. Giao Tổng cục Thống kê báo cáo Thủ tướng Chính phủ về phương pháp xác định GDP trong tháng 4 năm 2017.
– Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo dõi sát tình hình tiền tệ thế giới và trong nước, điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kết hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách vĩ mô khác nhằm kiểm soát lạm phát, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. Thực hiện đồng bộ các giải pháp giữ ổn định mặt bằng lãi suất, tạo điều kiện thuận lợi trong tiếp cận vốn tín dụng, tập trung vốn tín dụng cho các lĩnh vực ưu tiên gắn với bảo đảm chất lượng tín dụng. Xem xét, xác định phù hợp tỷ lệ vốn tín dụng cho vay trung và dài hạn. Đẩy mạnh tái cơ cấu các ngân hàng yếu kém và xử lý hiệu quả nợ xấu.
– Bộ Tài chính tập trung hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài chính, thuế, hải quan. Tăng cường quản lý công tác thu ngân sách; quản lý chi ngân sách nhà nước chặt chẽ, tiết kiệm. Phối hợp với Bộ Công Thương khẩn trương hiệp thương giá bán than cho điện và các hộ tiêu thụ than khác để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, tiêu thụ than.
– Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng kế hoạch, giải pháp cụ thể, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng của ngành sản xuất công nghiệp. Xây dựng giải pháp tổng thể tháo gỡ khó khăn cho ngành sắt thép và khai khoáng; chỉ đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam rà soát, điều chỉnh phù hợp kế hoạch khai thác dầu thô năm 2017 để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. Tập trung rà soát, có giải pháp xử lý kịp thời đối với những dự án yếu kém. Đẩy mạnh phát triển thị trường xuất khẩu, tập trung khai thác các thị trường truyền thống, các thị trường mà Việt Nam đã ký kết Hiệp định thương mại tự do (FTA) và các thị trường tiềm năng khác. Tăng cường kiểm soát chặt chẽ nhập khẩu, nhất là đối với những mặt hàng trong nước đã sản xuất được; xây dựng hàng rào kỹ thuật phù hợp với các cam kết quốc tế để bảo vệ sản xuất trong nước. Tập trung phát triển thị trường trong nước. Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các bộ, cơ quan liên quan đánh giá toàn diện, khách quan việc thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 30 tháng 3 năm 2015 để có giải pháp điều chỉnh phù hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 4 năm 2017.
– Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đẩy nhanh việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi gắn với ứng dụng công nghệ cao, phù hợp với lợi thế từng vùng, miền, thích ứng với biến đổi khí hậu. Chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương khai thác, mở rộng thị trường tiêu thụ hàng nông sản. Tăng cường phối hợp quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm, kiểm soát chặt chẽ nguồn vật tư đầu vào trong sản xuất nông nghiệp. Chủ động các phương án phòng chống thiên tai trong …….
– Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tập trung triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Nghiên cứu giải pháp quản lý đối với phương thức du lịch khép kín, khách du lịch không chi tiêu tại Việt Nam và các giải pháp nhằm tăng doanh thu từ du lịch.
– Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ tiến độ, chất lượng thi các công trình; tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm, nhất là tại các tuyến đường kết nối với đầu mối giao thông lớn. Dừng ngay việc cấp phép nạo vét, duy tu luồng đường thủy nội địa có tận thu; chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường và các bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, xây dựng văn bản quy định về quản lý cát sỏi lòng sông, bảo đảm thống nhất trong lập, phê duyệt quy hoạch và giao địa phương thực hiện cấp phép khai thác, trình Thủ tướng trong tháng 4 năm 2017.
– Bộ Tài nguyên và Môi trường khẩn trương hoàn thành công tác đánh giá tác động môi trường đối với các dự án đầu tư đang phải tạm dừng, bảo đảm giải quyết hài hòa giữa bảo vệ môi trường và yêu cầu phát triển.
– Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với bộ, cơ quan, địa phương tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia và tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2017 bảo đảm an toàn, thuận lợi cho thí sinh. Đẩy mạnh triển khai cơ chế tự chủ đối với các cơ sở giáo dục đại học công lập.
– Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với các địa phương thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài Chính, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam chuẩn bị báo cáo về các giải pháp mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội, trình Chính phủ tại phiên họp thường kỳ tháng 8 năm 2017.
– Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tiếp tục mở rộng và thúc đẩy quan hệ với các đối tác đi vào chiều sâu; triển khai tốt các hoạt động đối ngoại, nhất là hoạt động đối ngoại của lãnh đạo cấp cao và các hoạt động của Năm APEC 2017.
– Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo và định hướng tốt công tác thông tin, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, giải pháp chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Chủ động thông tin chính xác kịp thời, khuyến khích tinh thần khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, tạo sự đồng thuận trong xã hội, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2017.
10. Về tình hình thanh toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ năm 2016; tiến độ giải ngân kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2017
– Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tư pháp và các bộ, ngành liên quan theo chức năng nhiệm vụ được giao tiếp tục rà soát những quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng cơ bản để sửa đổi, bổ sung hoặc trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung phù hợp với thực tế và bảo đảm tính thống nhất giữa các văn bản pháp luật nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thủ tục đầu tư, cơ chế quản lý, sử dụng vốn đầu tư công và gắn với trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, cá nhân trong việc sử dụng vốn đầu tư, nâng cao hiệu quả đầu tư công, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 4 năm 2017.
– Các bộ, ngành, địa phương khẩn trương giao kế hoạch vốn năm 2017 cho chủ đầu tư để đẩy nhanh việc thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn năm 2017.
– Chính phủ cho phép bố trí kế hoạch đầu tư công năm 2017 cho các dự án đến ngày 30 tháng 9 năm 2016 giải ngân dưới 30% kế hoạch vốn năm 2016 nhưng đến ngày 25 tháng 01 năm 2017 đã giải ngân trên 90% kế hoạch năm 2016.
– Bộ Kế hoạch và Đầu tư thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương trong việc triển khai kế hoạch vốn đầu tư công năm 2017; kịp thời hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương trong triển khai thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công năm 2017.
– Bộ Tài chính tiếp tục rà soát thủ tục giải ngân nhằm tạo mọi thuận lợi cho chủ đầu tư thanh, quyết toán toán vốn đầu tư công năm 2017.
11. Về Báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2016 và tình hình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2017
Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính tiếp thu ý kiến Chính phủ, hoàn chỉnh báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2016 và tình hình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2017. Giao Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ trình Quốc hội.
12. Về Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015
Chính phủ thống nhất với Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015 do Bộ Tài chính trình. Giao Bộ trưởng Bộ Tài chính thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ trình Quốc hội.
13. Về Báo cáo đánh giá bổ sung tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2016 và tình hình triển khai thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2017
Chính phủ thống nhất với Báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện ngân sách nhà nước năm 2016 và tình hình triển khai thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 do Bộ Tài chính trình. Giao Bộ trưởng Bộ Tài chính thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ trình Quốc hội.
14. Về kết quả thực hiện nhiệm vụ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao và kết quả kiểm tra của Tổ công tác tháng 3 năm 2017
Chính phủ đánh giá cao sự cố gắng của các Bộ, cơ quan, địa phương trong thực hiện các nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao; ghi nhận kết quả kiểm tra, đôn đốc của Tổ công tác tại Bộ Giao thông vận tải, Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam và kết quả kiểm tra chuyên đề về tình hình xây dựng văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh. Yêu cầu các bộ, cơ quan đã được kiểm tra khẩn trương chấn chỉnh, rút kinh nghiệm, khắc phục hạn chế được chỉ ra; tập trung hoàn thành các nhiệm vụ, công việc còn nợ đọng; xử lý dứt điểm các tồn tại trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành theo chức năng, nhiệm vụ.
Chính phủ thống nhất với các kiến nghị của Tổ công tác. Giao Tổ công tác hoàn thiện, ban hành Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao và kết quả kiểm tra tháng 3 năm 2017. Các bộ, cơ quan, địa phương nghiêm túc triển khai các kiến nghị và báo cáo kết quả thực hiện, gửi Tổ công tác trước ngày 25 tháng 4 năm 2017.
Tổ công tác tiếp tục thực hiện việc kiểm tra một số Bộ, cơ quan, địa phương và kiểm tra chuyên đề; đôn đốc việc tổ chức thực thi chính sách, pháp luật và công tác chỉ đạo, điều hành thuộc trách nhiệm của các bộ, cơ quan, địa phương.
15. Về các Báo cáo: tình hình thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020; tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020; công tác cải cách hành chính quý I năm 2017; công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và đấu tranh phòng, chống tham nhũng quý I năm 2017; tình hình thực hiện các nghị quyết phiên họp Chính phủ và chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quý I năm 2017; tình hình thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP về Chính phủ điện tử
Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nội vụ, Thanh tra Chính phủ, Văn phòng Chính phủ tiếp thu ý kiến Chính phủ, hoàn thiện các báo cáo trên và ban hành theo thẩm quyền để triển khai thực hiện.
16. Về việc chuyển nhượng vốn của Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Vietinbank Aviva
Chính phủ thống nhất chủ trương Công ty Aviva International Holdings Limited (AIH) nhận chuyển nhượng phần vốn góp của Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam tại Công ty bảo hiểm nhân thọ Vietinbank Aviva theo điều kiện Bộ Tài chính báo cáo tại công văn số 29/TTr-BTC ngày 10 tháng 3 năm 2017.
Bộ Tài chính thẩm định và quyết định chấp thuận việc chuyển nhượng; đồng thời giám sát doanh nghiệp hoạt động an toàn, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật.
17. Từng Phó Thủ tướng Chính phủ theo nhiệm vụ đã được phân công, trực tiếp theo dõi, chỉ đạo có hiệu quả các bộ, cơ quan và lĩnh vực công tác phụ trách, khắc phục các tồn tại, bất cập đã được nêu ra./.
TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG

Nguyễn Xuân Phúc

admin

Website:

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

X