email x
infor@iachanoi.com
phone x
0935661111
whatsapp x

WhatsApp Number

+84935661111

Message
Doanh thu từ bán, lắp đặt thiết bị y tế ngoại tỉnh có nộp thuế?

Doanh thu từ bán, lắp đặt thiết bị y tế ngoại tỉnh có phải nộp thuế?

Doanh thu từ bán, lắp đặt thiết bị y tế ngoại tỉnh có phải nộp thuế?

Doanh thu từ bán, lắp đặt thiết bị y tế ngoại tỉnh có phải nộp thuế vãng lai?

Theo điểm a Khoản 1 Điều 2 Thông tư số 26/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính sửa đổi điểm đ khoản 1 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính) quy định:

“đ) Trường hợp người nộp thuế có hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh mà giá trị công trình xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh bao gồm cả thuế GTGT từ 1 tỷ đồng trở lên, và chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh không thuộc trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều này, mà không thành lập đơn vị trực thuộc tại địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính (sau đây gọi là kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai, chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh) thì người nộp thuế phải nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quản lý tại địa phương có hoạt động xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai và chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh.

Theo đó, trường hợp doanh nghiệp có doanh thu từ bán, lắp đặt thiết bị y tế cho các bệnh viện ngoại tỉnh thì đây không phải là hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai. Do đó, doanh nghiệp không phải khai nộp thuế GTGT vãng lại tại các địa phương.

Mời các bạn xem chi tiết tại Công văn số 2988/TCT-KK ngày 24/7/2015 của Tổng cục thuế.

Xem thêm một số dịch vụ hữu ích cho doanh nghiệp của bạn tại IAC:

Nguồn: https://iachanoi.com/

admin

Website:

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

X