email x
infor@iachanoi.com
phone x
0935661111
whatsapp x

WhatsApp Number

+84935661111

Message
Hạn nộp Báo cáo giám sát đầu tư - Dịch vụ Kiểm toán IAC Hà Nội

Hạn nộp Báo cáo giám sát đầu tư

Hạn nộp Báo cáo giám sát đầu tư

Theo quy định tại Luật Đầu tư 2020, Nhà đầu tư, tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư phải nộp các báo cáo thực hiện dự án đầu tư hằng năm. 

Mức phạt từ 30- 50 triệu đồng nếu không nộp báo cáo định kỳ theo quy định tại nghị định 122/2021/NĐ-CP. Các loại báo cáo đầu tư cần nộp bao gồm: 

I. Báo cáo trực tuyến dự án đầu tư nước ngoài

1. Kỳ báo cáo: 

(i)  Gửi báo cáo quý trước ngày 10 của tháng đầu quý

(ii) Gửi báo cáo hàng năm trước ngày 31/03 năm sau

2. Hình thức nộp:

  1. Địa điểm: Nộp Online
  2. Các bước nộp hồ sơ: 

Đăng ký tài khoản bằng bản cứng (biểu mẫu đính kèm) cùng bản sao giấy chứng nhận đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và giấy giới thiệu) tại bộ phận một cửa Sở Kế hoạch đầu tư: Tên tài khoản(user) là mã số dự án, mật khẩu do Sở Kế hoạch đầu tư cấp. 

Sau khi được cấp tài khoản tiến hành đăng nhập vào website: https://fdi.gov.vn/Pages/TrangChu.aspx   —-> Nộp hồ sơ—-> Nộp báo cáo.

II. Báo cáo giám sát tình hình thực hiện đầu tư 

1. Kỳ báo cáo: 

(i) Gửi báo cáo 6 tháng trước ngày 10 tháng 7 của năm báo cáo;

(ii) Gửi báo cáo hàng năm trước ngày 10 tháng 02 năm sau

2. Hình thức nộp:

  1.  Địa điểm: Nộp trực tiếp tại sở kế hoạch và đầu tư/ban quản lý
  2.  Cách thức: 

Biểu mẫu áp dụng từ ngày 01/09/2023 theo Thông tư 05/2023/TT-BKHĐT đối với các doanh nghiệp FDI thông thường (không bao gồm doanh nghiệp FDI đầu tư công – chi tiết theo Điều 4 Thông tư 05/2023/TT-BKHĐT)  là: 

  • Mẫu số 13: Áp dụng cho giai đoạn dự án trong giai đoạn đầu tư 
  • Mẫu số 17: Áp dụng cho giai đoạn đi vào hoạt động 

(Thời gian đầu tư hay hoạt động cần xem xét trên giấy chứng nhận đầu tư (tiến độ thực hiện dự án) + thực tế hoạt động của doanh nghiệp)

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

X