email x
infor@iachanoi.com
phone x
0935661111
whatsapp x

WhatsApp Number

+84935661111

Message
Hồ sơ Quyết toán THUẾ TNDN 2018 chi tiết từ A đến Z. - Dịch vụ Kiểm toán IAC Hà Nội

Hồ sơ Quyết toán THUẾ TNDN 2018 chi tiết từ A đến Z.

Hồ sơ Quyết toán THUẾ TNDN 2018 chi tiết từ A đến Z.

Trong 3 tháng đầu năm 2019, doanh nghiệp cần phải làm thủ tục quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) năm 2018, như vậy thời gian chỉ còn hơn 1 tháng, các bạn đã làm đến đâu rồi, cùng rà soát lại hồ sơ và mẫu tờ khai để chắc chắn trước khi làm thủ tục quyết toán nhé. 

Phần 1: Hồ sơ quyết toán thuế TNCN năm 2019

1/ Tờ khai quyết toán thuế TNDN theo mẫu số 03/TNDN

2/ Báo cáo tài chính năm

3/ Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh: mẫu số 03-1A/TNDN (dành cho người nộp thuế thuộc các ngành SX, TM, DV)

4/ Các phụ lục về ưu đãi thuế TNDN

+ Mẫu số 03-3A/TNDN: Thuế TNDN được ưu đãi đối với CSKD thành lập mới từ dự án đầu tư, CSKD di chuyển địa điểm, dự án đầu tư mới và dự án đầu tư đặc biệt quan trọng.

+ Mẫu số 03-3B/TNDN: Thuế TNDN được ưu đãi đối với CSKD đầu tư XD dây chuyền SX mới, mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ, cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao năng lực DX (dự án đầu tư mở rộng).

+ Mẫu số 03-3C/TNDN: Thuế TNDN được ưu đãi đối với DN sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số hoặc DN hoạt động SX, XD, vận tải sử dụng nhiều lao động nữ.

5/ Phụ lục chuyển lỗ theo:

– Mẫu số 03-2A/TNDN đối với chuyển lỗ từ hoạt động SXKD.
Hoặc:
– Mẫu số 03-2B/TNDN đối với chuyển lỗ từ chuyển quyền sử dụng đất và quyền thuê đất.

6/ Phụ lục 03-4/TNDN: Thuế TNDN đã nộp ở nước ngoài được trừ trong kỳ tính thuế.

7/ Phụ lục 03-5/TNDN: Thuế TNDN đối với hoạt động chuyển nhượng BĐS.

8/ Phụ lục 03-8/TNDN: Tính nộp thuế TNDN của DN có các đơn vị sản xuất hạch toán phụ thuộc ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác với địa phương nơi đóng trụ sở chính (nếu có).

9/ Phụ lục số 02: Báo cáo trích lập, điều chuyển và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ, ban hành theo Thông tư liên tịch số 12/2016/TTLT-BKHCN-BTC ngày 28/06/2016, thay thế mẫu số 03-6/TNDN (ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC).

Phần 2. Thời hạn và địa điểm nộp hồ sơ quyết toán thuế TNDN

Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm chậm nhất là ngày thứ 90, kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính. (Căn cứ: Điểm đ khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC).

Một số trường hợp được gia hạn nộp hồ sơ khai thuế

Người nộp thuế không có khả năng nộp hồ sơ khai thuế đúng hạn do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ thì được thủ trưởng cơ quan thuế quản lý trực tiếp gia hạn nộp hồ sơ khai thuế.

  • Thời gian gia hạn không quá 60 ngày kể từ ngày hết thời hạn phải nộp hồ sơ khai thuế đối với việc nộp hồ sơ khai quyết toán thuế.
  • Người nộp thuế phải gửi đến cơ quan thuế nơi nhận hồ sơ khai thuế văn bản đề nghị gia hạn nộp hồ sơ khai thuế trước khi hết hạn nộp hồ sơ khai thuế, trong đó nêu rõ lý do đề nghị gia hạn có xác nhận của UBND hoặc công an cấp xã nơi phát sinh trường hợp được gia hạn nộp hồ sơ khai thuế.

Địa điểm nộp hồ sơ quyết toán TNDN

Theo khoản 1 Điều 12 Thông tư 156/2013/TT-BTC (sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 151/2014/TT-BTC), doanh nghiệp nộp hồ sơ quyết toán thuế TNDN theo các địa điểm sau:

  • Nộp cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.
  • Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc hạch toán độc lập thì đơn vị trực thuộc nộp hồ sơ khai cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị trực thuộc.
  • Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc nhưng hạch toán phụ thuộc thì đơn vị trực thuộc đó không phải nộp hồ sơ khai thuế TNDN; khi nộp hồ sơ khai thuế TNDN, người nộp thuế có trách nhiệm khai tập trung tại trụ sở chính cả phần phát sinh tại đơn vị trực thuộc.

Một số trường hợp cần lưu ý:

  1. Doanh nghiệp thuộc trường hợp nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa dịch vụ khi khai quyết toán thuế TNDN năm thì theo mẫu số 04/TNDN.
  2. Doanh nghiệp thuộc trường hợp nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ theo quy định của pháp luật về thuế TNDN không phát sinh thường xuyên thì kê khai theo từng lần phát sinh chứ không kê khai quyết toán theo năm.
  3. Doanh nghiệp có cơ sở sản xuất (bao gồm cả cơ sở gia công, lắp ráp) hạch toán phụ thuộc hoạt động tại địa bàn tỉnh khác với nơi đơn vị đóng trụ sở chính thì khi nộp thuế TNDN, doanh nghiệp tại nơi đóng trụ sở chính có trách nhiệm nộp cả phần phát sinh tại nơi đóng trụ sở chính và ở nơi có cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc.

admin

Website:

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

X