email x
infor@iachanoi.com
phone x
0935661111
whatsapp x

WhatsApp Number

+84935661111

Message
Nghị định 125/2020 mới nhất về xử phạt về thuế và hóa đơn - Dịch vụ Kiểm toán IAC Hà Nội

Nghị định 125/2020 mới nhất về xử phạt về thuế và hóa đơn

Nghị định 125/2020 mới nhất về xử phạt về thuế và hóa đơn

Nghị định số 125/2020/NĐ-CP mới nhất về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế và hóa đơn vừa được ban hành ngày 19/10/2020. Nghị định mới hướng dẫn chi tiết về việc xử phạt vi phạm hành chính của Luật quản lý thuế số 38/2019, và tổng hợp lại tất cả các quy định liên quan đến xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn thay vì phải tra cứu từ nhiều văn bản như trước đây. Nghị định có hiệu lực từ ngày 05/12/2020, tại ngày đó các quy định tại chương I, III của Nghị định số 129/2013 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế; Thông tư số 10/2014 và thông tư số 176/2016 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa đơn cũng chấm dứt hiệu lực.

Quy định chi tiết hơn các trường hợp sử dụng hóa đơn không hợp pháp, sử dụng không hợp pháp hóa đơn

Theo đó, tại điều 4 quy định ( (các điểm mới được bôi màu cam):

  1. Các hành vi sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp

a) Hóa đơn, chứng từ giả;

b) Hóa đơn, chứng từ chưa có giá trị sử dụng, hết giá trị sử dụng;

c) Hóa đơn bị ngừng sử dụng trong thời gian bị cưỡng chế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn, trừ trường hợp được phép sử dụng theo thông báo của cơ quan thuế;

d) Hóa đơn điện tử không đăng ký sử dụng với cơ quan thuế;

đ) Hóa đơn điện tử chưa có mã của cơ quan thuế đối với trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế;

e) Hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ có ngày lập trên hóa đơn từ ngày cơ quan thuế xác định bên bán không hoạt động tại địa chỉ kinh doanh đã đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

g) Hóa đơn, chứng từ mua hàng hóa, dịch vụ có ngày lập trên hóa đơn, chứng từ trước ngày xác định bên lập hóa đơn, chứng từ không hoạt động tại địa chỉ kinh doanh đã đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc chưa có thông báo của cơ quan thuế về việc bên lập hóa đơn, chứng từ không hoạt động tại địa chỉ kinh doanh đã đăng ký với cơ quan có thẩm quyền nhưng cơ quan thuế hoặc cơ quan công an hoặc các cơ quan chức năng khác đã có kết luận đó là hóa đơn, chứng từ không hợp pháp.

  1. Sử dụng hóa đơn, chứng từ trong các trường hợp sau đây là hành vi sử dụng không hợp pháp hóa đơn, chứng từ:

a) Hóa đơn, chứng từ không ghi đầy đủ các nội dung bắt buộc theo quy định; hóa đơn tẩy xóa, sửa chữa không đúng quy định;

b) Hóa đơn, chứng từ khống (hóa đơn, chứng từ đã ghi các chỉ tiêu, nội dung nghiệp vụ kinh tế nhưng việc mua bán hàng hóa, dịch vụ không có thật một phần hoặc toàn bộ); hóa đơn phản ánh không đúng giá trị thực tế phát sinh hoặc lập hóa đơn khống, lập hóa đơn giả;

c) Hóa đơn có sự chênh lệch về giá trị hàng hóa, dịch vụ hoặc sai lệch các tiêu thức bắt buộc giữa các liên của hóa đơn;

d) Hóa đơn để quay vòng khi vận chuyển hàng hóa trong khâu lưu thông hoặc dùng hóa đơn của hàng hóa, dịch vụ này để chứng minh cho hàng hóa, dịch vụ khác;

đ) Hóa đơn, chứng từ của tổ chức, cá nhân khác (trừ hóa đơn của cơ quan thuế và trường hợp được ủy nhiệm lập hóa đơn) để hợp thức hóa hàng hóa, dịch vụ mua vào hoặc hàng hóa, dịch vụ bán ra;

e) Hóa đơn, chứng từ mà cơ quan thuế hoặc cơ quan công an hoặc các cơ quan chức năng khác đã kết luận là sử dụng không hợp pháp hóa đơn, chứng từ.

Nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính về thuế và hóa đơn

Tổng hợp và làm rõ các nguyên tắc xử phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính nhiều lần như sau:

“3. Tổ chức, cá nhân thực hiện nhiều hành vi vi phạm hành chính thì bị xử phạt về từng hành vi vi phạm, trừ các trường hợp sau:

a) Trường hợp cùng một thời điểm người nộp thuế khai sai một hoặc nhiều chỉ tiêu trên các hồ sơ thuế của cùng một sắc thuế thì hành vi khai sai thuộc trường hợp xử phạt về thủ tục thuế chỉ bị xử phạt về một hành vi khai sai chỉ tiêu trên hồ sơ thuế có khung phạt tiền cao nhất trong số các hành vi đã thực hiện theo quy định tại Nghị định này và áp dụng tình tiết tăng nặng vi phạm nhiều lần;

b) Trường hợp cùng một thời điểm người nộp thuế chậm nộp nhiều hồ sơ khai thuế của nhiều kỳ tính thuế nhưng cùng một sắc thuế thì chỉ bị xử phạt về một hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế có khung phạt tiền cao nhất trong số các hành vi đã thực hiện theo quy định tại Nghị định này và áp dụng tình tiết tăng nặng vi phạm nhiều lần.

Trường hợp trong số hồ sơ khai thuế chậm nộp có hồ sơ khai thuế chậm nộp thuộc trường hợp trốn thuế thì tách riêng để xử phạt về hành vi trốn thuế;

c) Trường hợp cùng một thời điểm người nộp thuế chậm nộp nhiều thông báo, báo cáo cùng loại về hóa đơn thì người nộp thuế bị xử phạt về một hành vi chậm nộp thông báo, báo cáo về hóa đơn có khung phạt tiền cao nhất trong số các hành vi đã thực hiện quy định tại Nghị định này và áp dụng tình tiết tăng nặng vi phạm nhiều lần;

d) Hành vi vi phạm về sử dụng hóa đơn không hợp pháp, sử dụng không hợp pháp hóa đơn thuộc trường hợp bị xử phạt theo Điều 16, Điều 17 Nghị định này thì không bị xử phạt theo Điều 28 Nghị định này;

Trường hợp trong một thủ tục hành chính có nhiều thành phần hồ sơ được quy định nhiều hơn một hành vi vi phạm hành chính tại Nghị định này thì tổ chức, cá nhân vi phạm bị xử phạt đối với từng hành vi vi phạm.

Đối với cùng một hành vi vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn thì mức phạt tiền đối với tổ chức bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân, trừ mức phạt tiền đối với hành vi quy định tại Điều 16, Điều 17 và Điều 18 Nghị định này.”

Tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ (điều 6)

Nghị định quy định cụ thể hành vi vi phạm với quy mô, số lượng như thế nào thì được xem là tình tiết tăng nặng (tình tiết tăng nặng được quy định tại khoản 1, điều 10, Luật xử lý vi phạm hành chính)

  • Vi phạm hành chính với số tiền thuế (số tiền thuế thiếu, số tiền thuế trốn hoặc số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn cao hơn) từ 100.000.000 đồng trở lên hoặc giá trị hàng hóa, dịch vụ từ 500.000.000 đồng;
  • Vi phạm hành chính từ 10 số hóa đơn trở lên;

Mức xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn và thuế (Chương II, Chương III)

Về cơ bản mức phạt không có gì thay đổi so với Nghị định 129/2013 xử phạt vi phạm hành chính về thuế và Thông tư số 10/2014; thông tư số 176/2016 về xử phạt vi phạm hóa đơn.

Việc có một nghị định chung quy định rõ ràng và tổng hợp hơn sẽ giúp người nộp thuế dễ tra cứu chính sách hơn rất nhiều.

Chúng tôi sẽ tiếp tục tổng hợp các mức xử phạt giúp các bạn tra cứu nhanh chóng.

Tải về Nghị định số 125/2020 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa đơn và thuế tại đây.

 

admin

Website:

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

X