email x
infor@iachanoi.com
phone x
0935661111
whatsapp x

WhatsApp Number

+84935661111

Message
Quyền sử dụng đất có phải là tài sản cố định vô hình không? - Dịch vụ Kiểm toán IAC Hà Nội

Quyền sử dụng đất có phải là tài sản cố định vô hình không?

Quyền sử dụng đất có phải là tài sản cố định vô hình không?

Ghi nhận tài sản cố định vô hình là quyền sử dụng đất theo Thông tư 45/2013/TT-BTC

 

Khi nào thì quyền sử dụng đất được coi là tài sản cố định vô hình?

Điều kiện ghi nhận quyền sử dụng đất là TSCĐ vô hình theo Thông tư 45/2013/TT-BTC (Điểm đ, Khoản 2, Điều 4):

1. Quyền sử dụng đất (bao gồm quyền sử dụng đất có thời hạn, quyền sử dụng đất không thời hạn):

  • được nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất, hoặc
  • nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất hợp pháp.

 

hoặc

2. Quyền sử dụng đất:

  • thuê trước ngày có hiệu lực của Luật Đất đai năm 2003,
  • đã trả tiền thuê đất cho cả thời gian thuê hoặc đã trả trước tiền thuê đất cho nhiều năm,
  • thời hạn thuê đất đã được trả tiền còn lại ít nhất là 5 (năm) năm và
  • được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

>> Xem thêm Tiêu chuẩn ghi nhận tài sản cố định vô hình.

 

Quyền sử dụng đất KHÔNG ghi nhận là tài sản cố định bao gồm:

(Điểm đ, Khoản 2, Điều 4 Thông tư 45/2013/TT-BTC)

1. Quyền sử dụng đất được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất.

 

2. Thuê đất trả tiền thuê một lần cho cả thời gian thuê:

  • thời gian thuê đất sau ngày có hiệu lực thi hành của Luật đất đai năm 2003,
  • không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

=> tiền thuê đất được phân bổ dần vào chi phí kinh doanh theo số năm thuê đất.

 

3. Thuê đất trả tiền thuê hàng năm

=> tiền thuê đất được hạch toán vào chi phí kinh doanh trong kỳ.

>> Xem thêm hồ sơ tài sản cố định.

 

 

Website:

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

X