email x
infor@iachanoi.com
phone x
0935661111
whatsapp x

WhatsApp Number

+84935661111

Message
Thủ tục quyết toán thuế TNDN (sửa đổi) - Dịch vụ Kiểm toán IAC Hà Nội

Thủ tục quyết toán thuế TNDN (sửa đổi)

Thủ tục quyết toán thuế TNDN (sửa đổi)

Quyết định số 2706/QĐ-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, thay thế trong lĩnh vực quản lý thuế thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính (96 trang).

Quyết định sửa đổi thủ tục Khai quyết toán thuế TNDN đã được ban hành và hướng dẫn tại Quyết định số 1500/QĐ-BTC ngày 30/06/2016.

Theo đó, hồ sơ quyết toán thuế TNDN có thay đổi về biểu mẫu kê khai thông tin giao dịch liên kết, cụ thể phải áp dụng mẫu mới ban hành tại Nghị định 20/2017/NĐ-CP thay cho mẫu cũ tại Thông tư 156/2013/TT-BTC

Các mẫu mới này bao gồm:

  •  Mẫu số 01: Thông tin về quan hệ liên kết và giao dịch liên kết.
  • Mẫu số 02: Danh mục các thông tin, tài liệu cần cung cấp tại hồ sơ quốc gia.
  • Mẫu số 03: Danh mục các thông tin, tài liệu cần cung cấp tại hồ sơ toàn cầu.
  • Mẫu số 04: Kê khai thông tin báo cáo lợi nhuận biên quốc gia.

Riêng các thành phần hồ sơ khác và trình tự, thủ tục quyết toán thuế TNDN cơ bản không thay đổi.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/05/2017 và sửa đổi, thay thế thủ tục hành chính tại Quyết định số 1500/QĐ-BTC ngày 30/06/2016.

admin

Website:

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

X