email x
infor@iachanoi.com
phone x
0935661111
whatsapp x

WhatsApp Number

+84935661111

Message
Thủ tục thanh lý TSCĐ hư hỏng, lạc hậu - Dịch vụ Kiểm toán IAC Hà Nội

Thủ tục thanh lý TSCĐ hư hỏng, lạc hậu

Thủ tục thanh lý TSCĐ hư hỏng, lạc hậu

Hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu về thủ tục liên quan đến việc thanh lý tài sản cố định (TSCĐ) hư hỏng, lạc hậu.

Trong trường hợp, Doanh nghiệp muốn thanh lý tài sản cố định (TSCĐ) đã hư hỏng, lạc hậu không thể tiếp tục sử dụng được, những tài sản lạc hậu về kỹ thuật hoặc không phù hợp với yêu cầu sản xuất kinh doanh thì áp dụng thủ tục thanh lý sau: Doanh nghiệp phải ra quyết định thanh lý, thành lập Hội đồng thanh lý TSCĐ. Hội đồng thanh lý TSCĐ có nhiệm vụ tổ chức thực hiện việc thanh lý TSCĐ theo đúng trình tự đúng với quy định về chế độ quản lý tài chính và lập “Biên bản thanh lý TSCĐ” theo mẫu quy định. Biên bản được lập thành 2 bản, 1 bản chuyển cho phòng kế toán để theo dõi ghi sổ, 1 bản giao cho bộ phận quản lý, sử dụng TSCĐ. (Theo quy định tại tiết 3.2.2 khoản 3 Điều 35 Thông tư số 200/2014/TT-BTC).

Bạn có thể tham khảo hướng dẫn chi tiết tại Công văn số 35810/CT-HTr của Cục thuế Hà Nội.

admin

Website:

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

X