email x
infor@iachanoi.com
phone x
0935661111
whatsapp x

WhatsApp Number

+84935661111

Message
Văn bản dự thảo: Công văn số 7021/BTC-PC ngày 14/06/2018 của Bộ Tài chính - Dịch vụ Kiểm toán IAC Hà Nội

Văn bản dự thảo: Công văn số 7021/BTC-PC ngày 14/06/2018 của Bộ Tài chính

Văn bản dự thảo: Công văn số 7021/BTC-PC ngày 14/06/2018 của Bộ Tài chính

Công văn số 7021/BTC-PC ngày 14/06/2018 của Bộ Tài chính về việc tham gia ý kiến vào dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi QLNN của Bộ Tài chính.

Để thực hiện chủ trương của Chính phủ trong việc cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 174/TTg-KSTT ngày 02/02/2018 là ưu tiên xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung các Nghị định theo trình tự, thủ tục rút gọn, đồng thời, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp được áp dụng các quy định thuận lợi hơn về điều kiện đầu tư kinh doanh một cách nhanh chóng thì việc ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính là cần thiết.

Trên cơ sở đó, Bộ Tài chính đã hoàn thiện dự thảo Nghị định gồm 6 Chương với 16 Điều để sửa đổi, bổ sung 15 Nghị định, cụ thể như sau:

1. Lĩnh vực kế toán, kiểm toán:

 – Đối với lĩnh vực kế toán: Dự thảo nghị định đã bỏ 3 điều kiện đối với dịch vụ kế toán qua biên giới: điều kiện không vi phạm về hoạt động kinh doanh kế toán tại nơi doanh nghiệp nước ngoài đóng trụ sở chính; điều kiện mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho kế toán viên hành nghề tại Việt Nam; điều kiện không bị xử phạt vi phạm hành chính trong việc cung cấp dịch vụ kế toán qua biên giới tại Việt Nam trong thời gian 12 tháng.
– Đối với lĩnh vực kiểm toán: điểm chính của Dự thảo Nghị định là bỏ điều kiện người đại diện phần vốn góp của tổ chức tại Công ty TNHH Kiểm toán sẽ không cần điều kiện là kiểm toán viên hành nghề.

2. Lĩnh vực tài chính ngân hàng:

Sửa đổi một số điểm về điều kiện vốn và điều kiện tiêu chuẩn đối với người quản lý, giám đốc chi nhánh của doanh nghiệp kinh doanh đòi nợ…

3. Lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm:

Bãi bỏ các điều kiện doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm phải đáp ứng khi thành lập, mở rộng các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực khác cũng có thể thành lập doanh nghiệp bảo hiểm.

4. Lĩnh vực giá:

Đơn giản hóa điều kiện tỷ lệ phần vốn góp của tổ chức trong các Công ty cổ phần, công ty TNHH thẩm định giá.

5. Lĩnh vực chứng khoán:

Các điều kiện được cắt giảm, đơn giản hóa liên quan đến việc thành lập và hoạt động công ty chứng khoán; điều kiện bổ sung nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán của Công ty chứng khoán, giảm điều kiện về vốn điều lệ tối thiểu đối với nghiệp vụ tự doanh chứng khoán từ tối thiểu 100 tỷ đồng xuống còn 50 tỷ đồng…


admin

Website:

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

X