email x
infor@iachanoi.com
phone x
0935661111
whatsapp x

WhatsApp Number

+84935661111

Message
Kỳ tính thuế TNCN năm 2022 - Dịch vụ Kiểm toán IAC Hà Nội

Kỳ tính thuế TNCN năm 2022

Kỳ tính thuế TNCN năm 2022

Kỳ kế toán gồm kỳ kế toán năm, kỳ kế toán quý, kỳ kế toán tháng được quy định cụ thể tại khoản 1a, điều 12, luật kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015 của Quốc hội khoá 13. Tuy nhiên mỗi loại thuế sẽ có kỳ tính thuế riêng, đồng thời có loại thuế được đăng ký chuyển đổi kỳ tính thuế như thuế TNDN và có loại thuế không được chuyển đổi, một trong số đó là kỳ tính thuế TNCN không được chuyển đổi theo năm tài chính.

Kỳ tính thuế năm của Thuế TNDN và thuế tài nguyên tính theo năm dương lịch hoặc năm tài chính

Theo khoản 3, điều 10, thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 03/11/2013 của Bộ tài chinh quy định về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế:  trường hợp Công ty đăng ký chuyển đổi kỳ tính thuế từ năm dương lịch sang năm tài chính thì thời hạn quyết toán thuế TNDN của năm chuyển đổi chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm chuyển đổi đó.

Khi quyết toán thuế, Công ty phải lập báo cáo tài chính và tờ khai quyết toán mẫu số 03/TNDN ban hành tại Thông tư 151/2014/TT-BTC.

Kỳ tính thuế TNCN chỉ áp dụng theo năm dương lịch, không được chuyển đổi theo năm tài chính.

Như vậy, khác với thuế TNDN có thể tính theo năm dương lịch hoặc năm tài chính, kỳ tính thuế TNCN chỉ áp dụng cố định theo năm dương lịch, không được chuyển đổi theo năm tài chính, đây là điểm mà các kế toán doanh nghiệp cần đặc biệt lưu ý. Thời hạn quyết toán thuế TNCN hàng năm chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch.

Chi tiết Công văn số 2616/CT-TTHT ngày 9/4/2018 của Cục Thuế TP. HCM về chính sách thuế (2 trang)

Kỳ tính thuế TNCN của người nước ngoài lần đầu tiên đến Việt Nam

Điều 6 Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 quy định về kỳ tính thuế TNCN:

“Trường hợp trong năm dương lịch, cá nhân có mặt tại Việt Nam dưới 183 ngày nhưng tính trong 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam là từ 183 ngày trở lên thì kỳ tính thuế đầu tiên được xác định là 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam.”

Ví dụ: tháng 8/2022, cá nhân đến Việt Nam. Doanh nghiệp chi trả vẫn kê khai thu nhập đã trả cho cá nhân trong thời gian từ 8/2022-12/2022. Tuy nhiên cá nhân thực hiện quyết toán  (xác định số thuế nộp thừa thiếu) lần đầu là kỳ thuế từ 8/2022-8/2023.

 

 


CAM KẾT CUNG CẤP DỊCH VỤ CHẤT LƯỢNG – UY TÍN – HIỆU QUẢ

GIẢI PHÁP TOÀN DIỆN – PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

admin

Website:

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

X