email x
infor@iachanoi.com
phone x
0935661111
whatsapp x

WhatsApp Number

+84935661111

Message
Giải pháp hỗ trợ phát triển doanh nghiệp năm 2018 của Chính phủ - Dịch vụ Kiểm toán IAC Hà Nội

Giải pháp hỗ trợ phát triển doanh nghiệp năm 2018 của Chính phủ

Giải pháp hỗ trợ phát triển doanh nghiệp năm 2018 của Chính phủ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 07/CT-TTg Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2018

 

CHỈ THỊ

VỀ TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN HIỆU QUẢ NGHỊ QUYẾT SỐ 35/NQ-CP NGÀY 16 THÁNG 5 NĂM 2016 VỀ HỖ TRỢ VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP ĐẾN NĂM 2020 VÀ CHỈ THỊ SỐ 26/CT-TTG NGÀY 06 THÁNG 6 NĂM 2017 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ TIẾP TỤC TRIỂN KHAI HIỆU QUẢ NGHỊ QUYẾT SỐ 35/NQ-CP NGÀY 16 THÁNG 5 NĂM 2016 THEO TINH THẦN CHÍNH PHỦ ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP TRONG NĂM 2018

Việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 (sau đây gọi là Nghị quyết số 35/NQ-CP) và Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 06 tháng 6 nán 2017 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 theo tinh thần Chính phủ đồng hành cùng doanh nghiệp (sau đây gọi là Chỉ thị số 26/CT- TTg) đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào kết quả phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Các Bộ, ngành, địa phương đã có nhiều nỗ lực trong triển khai, tạo chuyển biến tích cực trong tư tưởng, nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức các cấp, đặc biệt về lề lối, tác phong, tinh thần, thái độ phục vụ người dân, doanh nghiệp. Công tác hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp, thu hút đầu tư, cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh đã được các cấp, các ngành quan tâm hơn, nhận được sự hưởng ứng, tham gia tích cực từ cộng đồng doanh nghiệp và đạt được kết quả tốt.

Tuy nhiên, việc triển khai Nghị quyết số 35/NQ-CP và Chỉ thị số 26/CT-TTg vẫn còn tồn tại, hạn chế, chưa tạo được những đột phá thực sự thúc đẩy phát triển doanh nghiệp. Các chính sách vẫn còn khoảng cách so với thực tiễn; chưa giải quyết triệt để tình trạng quy định chưa đồng bộ giữa các Luật: Bảo vệ môi trường, Đất đai, Xây dựng, Đấu thầu…; công tác thanh tra, kiểm tra còn chồng chéo; khả năng tiếp cận các nguồn lực (vốn, đất đai, tài nguyên, khoáng sản…) của doanh nghiệp còn khó khăn…

Để tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết số 35/NQ-CP và Chỉ thị số 26/CT-TTg trong năm 2018, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp được giao, chú trọng thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm sau đây:

 1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư:
 2. a) Tiếp tục tổ chức có hiệu quả các khóa đào tạo hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tăng cường năng lực quản trị, minh bạch tài chính để tiếp cận tốt hơn tín dụng; tổ chức đào tạo nâng cao nghiệp vụ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa cho cán bộ các bộ, ngành, địa phương và hiệp hội doanh nghiệp.
 3. b) Rà soát, sửa đổi Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ ban hành quy định về đăng ký doanh nghiệp để giảm chi phí khởi sự kinh doanh cho các doanh nghiệp, trình Chính phủ theo chương trình công tác năm 2018.
 4. Bộ Tài chính:
 5. a) Khẩn trương xây dựng, trình các dự án Luật sửa đổi các Luật về thuế, tháo gỡ ngay những vướng mắc cho doanh nghiệp về thuế.
 6. b) Tiếp tục quản lý chặt chẽ, thu thuế đúng, đủ, kịp thời đối với hộ kinh doanh lớn; chống thất thu đối với hộ khoán; nghiên cứu, đề xuất chính sách thu thuế và chế độ kế toán đơn giản, phù hợp với doanh nghiệp nhỏ, đặc biệt là doanh nghiệp được chuyển đổi từ hộ kinh doanh.
 7. c) Xây dựng Nghị định về hóa đơn, chứng từ điện tử để cơ bản thực hiện trong năm 2018 đối với toàn bộ nền kinh tế.
 8. d) Nghiên cứu triển khai thí điểm mô hình hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, kết nối thông tin để quản lý doanh thu bán lẻ của các hộ kinh doanh; thí điểm thực hiện tại thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2018.

Chỉ đạo cơ quan thuế công khai trên Cổng thông tin điện tử danh sách xếp hạng chi tiết 1.000 doanh nghiệp đóng thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam.

đ) Sửa đổi Luật chứng khoán nhằm cải thiện các điều kiện đầu tư gián tiếp nước ngoài; hoàn thiện và trình Chính phủ dự án Luật chứng khoán (sửa đổi) đúng tiến độ.

 1. e) Rà soát, đề xuất Chính phủ trình Quốc hội sửa đổi quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán tại Luật Kế toán năm 2015 nhằm giảm cản trở hoạt động của các doanh nghiệp kế toán.
 2. Bộ Tài nguyên và Môi trường:
 3. a) Rà soát, đánh giá, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, phương pháp định giá đất và khả năng tiếp cận đất đai cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; rà soát quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất bảo đảm tính nhất quán, công khai minh bạch thông tin.
 4. b) Nghiên cứu, đề xuất chính sách đột phá trong việc tạo quỹ đất cho doanh nghiệp đầu tư sản xuất, trong đó xem xét; giải quyết các vướng mắc trong việc thu hồi đất đối với trường hợp sử dụng đất vào mục đích kinh doanh, sản xuất thông qua hình thức mua tài sản gắn liền với đất, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy hoạch….
 5. c) Nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định trong dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Luật đất đai năm 2013 theo hướng cải cách thủ tục hành chính và công khai, minh bạch trong giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá hoặc không thông qua hình thức đấu giá theo quy hoạch sử dụng đất; quy định bán đấu giá quyền sử dụng đất sau khi thu hồi đất đảm bảo chặt chẽ, sát với thị trường, tránh thất thoát tài sản nhà nước.
 6. Bộ Y tế:
 7. a) Rà soát các quy định về điều kiện thành lập bệnh viện theo hướng phân cấp cho các địa phương phê duyệt thành lập các bệnh viện ngoài công lập.
 8. b) Nghiên cứu, xây dựng đề án phát triển ngành công nghiệp dược chất lượng cao tầm nhìn đến năm 2030 với mục tiêu đưa Việt Nam trở thành trung tâm sản xuất dược phẩm của khu vực, phát triển công nghiệp hóa dược, dược liệu trong nước.
 9. c) Tổ chức triển khai hiệu quả các quy định của pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm.
 10. Bộ Tư pháp:
 11. a) Nâng cao chất lượng công tác góp ý, thẩm định và kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền quy định tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, bảo đảm việc ban hành quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính đúng thẩm quyền, thực sự cần thiết, hợp lý, minh bạch và khả thi.
 12. b) Tiếp tục rà soát, hoàn thiện pháp luật về đăng ký biện pháp bảo đảm; hướng dẫn cụ thể hơn một số nội dung về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng các loại tài sản là quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, tàu bay, tàu biển, các tài sản là động sản khác nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, cá nhân trong việc thế chấp tài sản để tiếp cận nguồn vốn vay phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.
 13. Bộ Giao thông vận tải:
 14. a) Có văn bản hướng dẫn rà soát lại chi phí đầu tư các dự án BOT, chỉ đạo giám sát doanh thu thu phí thực tế của các dự án BOT để xác định thời gian, mức thu phí; khắc phục ngay các bất cập trong quản lý vận hành, vị trí đặt trạm thu phí, mức thu phí; công khai lưu lượng phương tiện, doanh thu, chi phí quản lý, lợi nhuận nhà đầu tư, lãi suất vay vốn, chi phí xây lắp công trình dự án.
 15. b) Chỉ đạo thực hiện lộ trình áp dụng thu phí điện tử không dừng liên thông toàn hệ thống trên tất cả các trạm thu phí sử dụng công nghệ Việt Nam theo Quyết định số 07/2017/QĐ-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ.
 16. c) Ban hành định mức về chi phí vận hành khai thác các dự án BOT như: Chi phí bảo trì đường bộ, chi phí trùng tu đại tu, chi phí quản lý thu phí… tùy theo quy mô và công nghệ thu phí.
 17. Các Bộ: Công an, Công Thương, Tài chính phối hợp chặt chẽ, xử lý nghiêm những doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về buôn lậu, buôn bán hàng cấm, hàng giả, gian lận thương mại, trốn thuế, vi phạm pháp luật về môi trường…; công khai trên Cổng thông tin điện tử của các bộ và Cổng thông tin hỗ trợ doanh nghiệp của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
 18. Bộ Công an tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định về an ninh, trật tự. Tăng cường công tác phòng ngừa và đấu tranh với các loại tội phạm, tạo môi trường an ninh, an toàn, lành mạnh để doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh. Chỉ đạo các lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra doanh nghiệp theo quy định của pháp luật, việc kiểm tra tại các doanh nghiệp chỉ được thực hiện trong trường hợp thực sự cần thiết và phải có quyết định của Thủ trưởng cơ quan Công an có thẩm quyền; tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, rà soát, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, hủy bỏ các quy định không cần thiết, gây cản trở hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt là các thủ tục hành chính liên quan đến chứng nhận an toàn cháy nổ.
 19. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương rà soát, điều chỉnh hoặc xây dựng mới chiến lược và quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam gắn với bảo vệ môi trường; công bố công khai quy hoạch du lịch để tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tham gia đầu tư phát triển du lịch.
 20. Bộ Khoa học và Công nghệ:
 21. a) Tăng cường thực hiện các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, ứng dụng khoa học công nghệ thông qua việc triển khai các Chương trình quốc gia về khoa học và công nghệ. Đẩy mạnh thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016 – 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1062/QĐ-TTg ngày 14 tháng 6 năm 2016, theo đó hỗ trợ, đẩy nhanh việc đăng ký sở hữu trí tuệ, công nhận, công bố tiêu chuẩn, quy chuẩn cho các sản phẩm đổi mới sáng tạo trong nước.
 22. b) Nghiên cứu, xây dựng và vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu thực hành tốt về năng suất làm cơ sở để doanh nghiệp so sánh, đối chiếu và cải tiến hoạt động.
 23. c) Rà soát, đề xuất Chính phủ trình Quốc hội sửa đổi Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2007.
 24. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương xây dựng dự thảo Nghị định về quản lý nhà nước trong lĩnh vực nông nghiệp hữu cơ theo trình tự thủ tục rút gọn.
 25. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội khẩn trương rà soát, đề xuất các chính sách lao động, tiền lương phù hợp với năng suất lao động, bảo hiểm xã hội theo mức của ASEAN 4, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp, người sử dụng lao động và người lao động.
 26. Bộ Giáo dục và Đào tạo rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính trong việc cấp phép đầu tư trong lĩnh vực giáo dục đào tạo để khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư mở trường đại học theo hướng tăng cường hậu kiểm, giảm mạnh tiền kiểm trên cơ sở ban hành các tiêu chuẩn, quy chuẩn cụ thể, dễ hiểu, dễ tuân thủ; xử lý nghiêm các vi phạm; sớm trình Chính phủ ban hành Nghị định về tự chủ đại học công lập và đề xuất các giải pháp tăng quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong các trường đại học.
 27. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khẩn trương xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ các mô hình hoạt động tài chính vi mô phát triển.
 28. Thanh tra Chính phủ tiếp tục thực hiện và hoàn thiện các quy định trong Luật Thanh tra, các văn bản hướng dẫn thi hành; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và phối hợp với các bộ, ngành, địa phương trong việc thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp, tránh tình trạng chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động thanh tra gây phiền hà, khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
 29. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bình Định, Bình Thuận, Cao Bằng, Hải Phòng, Đắk Lắk, Long An, Nam Định, Trà Vinh khẩn trương thành lập, công khai đường dây nóng, hỏi đáp trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, thành phố để tiếp nhận và xử lý các vướng mắc, khó khăn của doanh nghiệp.
 30. Các bộ, ngành, địa phương:
 31. a) Nâng cao chất lượng công tác đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp, giải quyết thực chất, dứt điểm các vướng mắc của doanh nghiệp, công khai kết quả theo dõi, giám sát quá trình xử lý sau đối thoại với doanh nghiệp, và đề xuất tới các cơ quan có thẩm quyền nếu có những bất cập trong quy định pháp luật.
 32. b) Khẩn trương, nghiêm túc giải quyết các phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp.
 33. Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đẩy mạnh phát động phong trào “Hàng Việt Nam chinh phục người Việt Nam” và vận động các doanh nghiệp nói không với tiêu cực.
 34. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ban Chỉ đạo và Phát triển doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức các đoàn công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP, Chỉ thị số 26/CT-TTg tại các bộ, ngành, địa phương./.

 

THỦ TƯỚNG

Nguyễn Xuân Phúc

 

admin

Website:

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

X