email x
infor@iachanoi.com
phone x
0935661111
whatsapp x

WhatsApp Number

+84935661111

Message
Hướng dẫn kê khai bổ sung hoá đơn quên kê khai - Dịch vụ Kiểm toán IAC Hà Nội

Hướng dẫn kê khai bổ sung hoá đơn quên kê khai

Hướng dẫn kê khai bổ sung hoá đơn quên kê khai

Bạn có biết khai bổ sung hóa đơn tại kỳ lập hay kỳ phát hiện? Câu trả lời là: thời điểm kê khai bổ sung sẽ xác định theo nguyên tắc khác nhau tùy thuộc doanh nghiệp bỏ sót hóa đơn “đầu vào” hay “đầu ra”.  Công văn số 2558/CT-TTHT ngày 17/1/2019 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc kê khai hóa đơn bỏ sót 

1. Căn cứ Khoản 6 Điều 1 Luật số 31/2013/QH13 ngày 19/6/2013 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT “Điều 12. Khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào

  1. Cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào như sau:

…đ) Thuế giá trị gia tăng đầu vào phát sinh trong tháng nào được kê khai, khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của tháng đó. Trường hợp cơ sở kinh doanh phát hiện số thuế giá trị gia tăng đầu vào khi kê khai, khấu trừ bị sai sót thì được kê khai, khấu trừ bổ sung trước khi cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.”

2. Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế GTGT

2.1. Tại Điều 8 hướng dẫn thời điểm xác định thuế GTGT:

“1. Đối với bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

  1. Đối với cung ứng dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ hoặc thời điểm lập hóa đơn cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền…”
 

2.2. Tại Tiết a Khoản 5 Điều 12 quy định phương pháp khấu trừ thuế

“…

Cơ sở kinh doanh thuộc đối tượng tính thuế theo phương pháp khấu trừ thuế khi bán hàng hóa, dịch vụ phải tính và nộp thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ bán ra…”

 2.3. Tại Khoản 8 Điều 14 quy định nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đầu vào “8. Thuế GTGT đầu vào phát sinh trong kỳ nào được kê khai, khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của kỳ đó, không phân biệt đã xuất dùng hay còn để trong kho.

Trường hợp cơ sở kinh doanh phát hiện số thuế GTGT đầu vào khi kê khai, khấu trừ bị sai sót thì được kê khai, khấu trừ bổ sung trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.”

Ví dụ thực tế: Công ty A phát hiện hóa đơn, chứng từ của kỳ tính thuế tháng 01/2017 bỏ sót, chưa kê khai; ngày 16/12/2017 phát hiện hóa đơn, chứng từ của kỳ tính thuế tháng 10/2017 bỏ sót, chưa kê khai thì Công ty thực hiện kê khai khấu trừ, bổ sung như sau:

– Đối với hóa đơn đầu vào: thời điểm phát hiện hóa đơn bỏ sót kỳ nào thì kê khai, khấu trừ bổ sung tại kỳ tính thuế phát hiện hóa đơn bỏ sót nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định, kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.

– Đối với hóa đơn đầu ra: hóa đơn đầu ra xuất bán phát sinh kỳ nào thì thực hiện khai bổ sung, điều chỉnh kỳ tính thuế phát sinh hóa đơn đó. Công ty tự xác định tiền chậm nộp căn cứ vào số tiền thuế phải nộp tăng thêm, số ngày chậm nộp và mức tính chậm nộp theo quy định.

Kết luận:

 

  • Nếu là hóa đơn đầu vào sẽ được kê khai bổ sung tại kỳ tính thuế phát hiện việc bỏ sót hóa đơn (nhưng phải trước khi cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra, thanh tra).
  • Nếu là hóa đơn đầu ra thì kê khai bổ sung tại kỳ tính thuế phát sinh (kỳ lập) hóa đơn đó, đồng thời phải chịu tiền chậm nộp trên số thuế khai thiếu.

admin

Website:

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

X