email x
infor@iachanoi.com
phone x
0935661111
whatsapp x

WhatsApp Number

+84935661111

Message
Ưu đãi thuế TNDN theo địa bàn: Thu nhập nào không được hưởng ưu đãi? - Dịch vụ Kiểm toán IAC Hà Nội

Ưu đãi thuế TNDN theo địa bàn: Thu nhập nào không được hưởng ưu đãi?

Ưu đãi thuế TNDN theo địa bàn: Thu nhập nào không được hưởng ưu đãi?

Doanh nghiệp của bạn thuộc diện được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo địa bàn. Đủ điều kiện hưởng ưu đãi nhưng gặp vướng mắc trong hạch toán các khoản thu nhập hưởng ưu đãi hay không hưởng ưu đãi như các khoản thu nhập từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng BĐS, chuyển nhượng dự án,…? Bài viết sẽ chỉ rõ điều kiện hưởng, các thu nhập được hưởng và không được hưởng ưu đãi.

Điều kiện hưởng ưu đãi thuế TNDN?

Khu công nghiệp thành lập theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ thuộc Danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư ban hành tại Phụ lục II Nghị định 118/2015/NĐ-CP. Theo Nghị định 118/2015/NĐ-CP hướng dẫn luật đầu tư, điều kiện hưởng ưu đãi cụ thể như sau:

 1. Các ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp chỉ áp dụng đối với doanh nghiệp thực hiện chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo kê khai.
 2. Doanh nghiệp hưởng ưu đãi thuế TNDN chỉ áp dụng đối với doanh nghiệp có dự án đầu tư mới/dự án đầu tư mở rộng đáp ứng đủ điều kiện theo quy định, thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư hoặc địa bàn ưu đãi đầu tư.

Điều kiện của dự án đầu tư mới hưởng ưu đãi thuế:

 • Dự án được cấp Giấy chứng nhận đầu tư lần đầu từ ngày 01/01/2014 và phát sinh doanh thu của dự án đó sau khđược cấp Giấy chứng nhận đầu tư.
 • Dự án đầu tư trong nước gắn với việc thành lập doanh nghiệp mới có vốn đầu tư dưới 15 tỷ đồng Việt Nam và không thuộc Danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp từ ngày 01/01/2014.
 • Dự án đầu tư độc lập với dự án doanh nghiệp đang hoạt động (kể cả trường hợp dự án có vốn đầu tư dưới 15 tỷ đồng Việt Nam và không thuộc Danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện) có Giấy chứng nhận đầu tư từ ngày 01/01/2014 để thực hiện dự án đầu tư độc lập này.
 • Văn phòng công chứng thành lập tại các địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn.
 • Dự án đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định phải được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc được phép đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.

Điều kiện của dự án đầu tư mở rộng hưởng ưu đãi thuế:

 • Nguyên giá tài sản cố định tăng thêm khi dự án đầu tư hoàn thành đi vào hoạt động đạt tối thiểu từ 20 tỷ đồng đối với dự án đầu tư mở rộng thuộc lĩnh vực hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Nghị định số 218/2013/NĐ-CP hoặc từ 10 tỷ đồng đối với các dự án đầu tư mở rộng thực hiện tại các địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn theo quy định của Nghị định số 218/2013/NĐ-CP.
 • Tỷ trọng nguyên giá tài sản cố định tăng thêm đạt tối thiểu từ 20% so với tổng nguyên giá tài sản cố định trước khi đầu tư.
 • Công suất thiết kế khi đầu tư mở rộng tăng thêm tối thiểu từ 20% so với công suất thiết kế theo luận chứng kinh tế kỹ thuật trước khi đầu tư ban đầu.

 Không áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp và không áp dụng thuế suất 20% (bao gồm cả doanh nghiệp thuộc diện áp dụng thuế suất 20% theo quy định tại Khoản 2 Điều 11 Thông tư số 78/2014/TT-BTC) đối với các khoản thu nhập sau:

a) Thu nhập từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng quyền góp vốn; thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản (trừ thu nhập từ đầu tư kinh doanh nhà ở xã hội quy định tại điểm d Khoản 3 Điều 19 Thông tư số 78/2014/TT-BTC); thu nhập từ chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền tham gia dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác khoáng sản; thu nhập nhận được từ hoạt động sản xuất, kinh doanh ở ngoài Việt Nam.

b) Thu nhập từ hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu, khí, tài nguyên quý hiếm khác và thu nhập từ hoạt động khai thác khoáng sản.

c) Thu nhập từ kinh doanh dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt.

Thu nhập nào không được hưởng ưu đãi thuế TNDN địa bàn?

Trả lời cho câu hỏi trên, ngày 1/8/2018 Cục Thuế TP. Hà Nội trả lời bằng Công văn số 53898/CT-TTHT về việc ưu đãi thuế TNDN (Công văn gồm 3 trang, bạn đọc có thể tải tại cuối bài viết).

Dự án đầu tư mới thực hiện trong khu công nghiệp thuộc Danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư ban hành tại Phụ lục II Nghị định 118/2015/NĐ-CP (trừ khu công nghiệp thuộc địa bàn KT-XH thuận lợi) được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo điều kiện về địa bàn.

Doanh nghiệp thuộc địa bàn được ưu đãi thuế TNDN cần lưu ý các điểm sau:

 • Mức ưu đãi: miễn thuế 2 năm và giảm 50% thuế trong 4 năm tiếp theo (Điều 6 Thông tư 151/2014/TT-BTC ).
 • Thu nhập được hưởng ưu đãi: toàn bộ thu nhập phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn ưu đãi
 • Thu nhập không được hưởng ưu đãi: các khoản thu nhập từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng BĐS, chuyển nhượng dự án và từ khai thác dầu khí, khoáng sản, dịch vụ chịu thuế TTĐB (khoản 2 Điều 10 Thông tư 96/2015/TT-BTC ).

Tóm lại thu nhập được hưởng chính sách ưu đãi thuế TNDN theo địa bàn là toàn bộ thu nhập phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn ưu đãi trừ thu nhập từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng BĐS, chuyển nhượng dự án và từ khai thác dầu khí, khoáng sản, dịch vụ chịu thuế TTĐB.

XEM CHI TIẾT: Công văn số 53898/CT-TTHT

admin

Website:

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

X