email x
infor@iachanoi.com
phone x
0935661111
whatsapp x

WhatsApp Number

+84935661111

Message
Ưu đãi thuế cho DN nằm trong khu công nghiệp thuộc địa bàn TP Bắc Ninh - Dịch vụ Kiểm toán IAC Hà Nội

Ưu đãi thuế cho DN nằm trong khu công nghiệp thuộc địa bàn TP Bắc Ninh

Ưu đãi thuế cho DN nằm trong khu công nghiệp thuộc địa bàn TP Bắc Ninh

Theo Quyết định 2088/QĐ-TTG ngày 25/12/2017, thành phố Bắc Ninh được công nhận là đô thị loại 1 trực thuộc tỉnh. Điều này sẽ ảnh hưởng đến chính sách ưu đãi thuế đối với các doanh nghiệp nằm trong khu công nghiệp thuộc địa bàn thành phố Bắc Ninh.

Khoản 6 Điều 1 Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 1/10/2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 16 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP như sau:

3. Miễn thuế 2 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 4 năm tiếp theo đối với thu nhập từ thực hiện dự án đầu tư mới quy định tại Khoản 3 Điều 15 Nghị định này và thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới tại khu công nghiệp (trừ khu công nghiệp nằm trên địa bàn có điều kiện – kinh tế xã hội thuận lợi).

Địa bàn có điều kiện – kinh tế xã hội thuận lợi quy định tại khoản này là các quận nội thành của đô thị loại đặc biệt, đô thị loại I trực thuộc trung ương và các đô thị loại I trực thuộc tỉnh, không bao gồm các quận của đô thị loại đặc biệt, đô thị loại I trực thuộc trung ương và các đô thị loại I trực thuộc tỉnh mới được thành lập từ huyện kể từ ngày 01/01/2009; trường hợp khu công nghiệp nằm trên cả địa bàn thuận lợi và địa bàn không thuận lợi thì việc xác định ưu đãi thuế đối với khu công nghiệp căn cứ vào vị trí thực tế của dự án đầu tư trên thực địa. Việc xác định đô thị loại đặc biệt, loại I quy định tại Khoản này thực hiện theo quy định của Chính phủ quy định về phân loại đô thị.”.

Như vậy một số công ty nằm trong khu công nghiệp quế võ( Khu mở rộng) thuộc địa bàn các xã Nam Sơn, xã Văn Dương…thuộc địa bàn Thành phố Bắc Ninh sẽ không được hưởng ưu đãi về thực hiện đầu tư trong khu công nghiệp. Như vậy, vấn đề đặt ra là các doanh nghiệp thành lập trước ngày 25/12/2017 có tiếp tục được hưởng chính sách ưu đãi hay không ?

– Khoản 20 Điều 1 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ

2. Doanh nghiệp có dự án đầu tư được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp tại thời điểm cấp phép hoặc cấp giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư. Trường hợp pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp có thay đổi mà doanh nghiệp đáp ứng điều kiện ưu đãi thuế theo quy định của pháp luật mới được sửa đổi, bổ sung thì doanh nghiệp được quyền lựa chọn hưởng ưu đãi về thuế suất và về thời gian miễn thuế, giảm thuế theo quy định của pháp luật tại thời điểm được phép đầu tư hoặc theo quy định của pháp luật mới được sửa đổi, bổ sung cho thời gian còn lại kể từ khi pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung có hiệu lực thi hành.

– Khoản 1, 2 Điều 13 Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 quy định về bảo đảm đầu tư kinh doanh trong trường hợp thay đổi pháp luật như sau:

1. Trường hợp văn bản pháp luật mới được ban hành quy định ưu đãi đầu tư cao hơn ưu đãi đầu tư mà nhà đầu tư đang được hưởng thì nhà đầu tư được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định của văn bản pháp luật mới cho thời gian hưởng ưu đãi còn lại của dự án.

2. Trường hợp văn bản pháp luật mới được ban hành quy định ưu đãi đầu tư thấp hơn ưu đãi đầu tư mà nhà đầu tư được hưởng trước đó thì nhà đầu tư được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư theo quy định trước đó cho thời gian hưởng ưu đãi còn lại của dự án.”

– Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định cụ thể về bảo đảm đầu tư kinh doanh như sau:

  1. Trong trường hợp văn bản pháp luật mới do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành có quy định làm thay đổi ưu đãi đầu tư đang áp dụng đối với nhà đầu tư trước thời điểm văn bản đó có hiệu lực, nhà đầu tư được bảo đảm thực hiện ưu đãi đầu tư theo quy định tại Điều 13 Luật Đầu tư.

Căn cứ các quy định nêu trên, kể từ ngày thành phố Bắc Ninh được công nhận là đô thị loại I (ngày 25/12/2017) thì các dự án đầu tư được thành lập theo quy định của pháp luật về đầu tư từ ngày 25/12/2017 trên địa bàn này không được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo điều kiện địa bàn. Các dự án đầu tư thành lập trước ngày 25/12/2017 thực hiện chính sách ưu đãi về thuế theo quy định của văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực trước thời điểm ngày 25/12/2017 và được bảo đảm ưu đãi đầu tư theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP nêu trên.

 

admin

Website:

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

X