email x
infor@iachanoi.com
phone x
0935661111
whatsapp x

WhatsApp Number

+84935661111

Message
Ưu đãi thuế đối với DN nằm trong khu công nghiệp thuộc địa bàn TP Bắc Ninh - Dịch vụ Kiểm toán IAC Hà Nội

Ưu đãi thuế đối với DN nằm trong khu công nghiệp thuộc địa bàn TP Bắc Ninh

Ưu đãi thuế đối với DN nằm trong khu công nghiệp thuộc địa bàn TP Bắc Ninh

Theo Quyết định 2088/QĐ-TTG ngày 25/12/2017, thành phố Bắc Ninh được công nhận là đô thị loại 1 trực thuộc tỉnh. Điều này sẽ ảnh hưởng đến chính sách ưu đãi thuế đối với các doanh nghiệp nằm trong khu công nghiệp thuộc địa bàn thành phố Bắc Ninh. 

Khoản 6 Điều 1 Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 1/10/2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 16 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP như sau:

 

Như vậy một số công ty nằm trong khu công nghiệp quế võ( Khu mở rộng) thuộc địa bàn các xã Nam Sơn, xã Văn Dương…thuộc địa bàn Thành phố Bắc Ninh sẽ không được hưởng ưu đãi về thực hiện đầu tư trong khu công nghiệp.

 DN thành lập trước ngày 25/12/2017 có tiếp tục được hưởng chính sách ưu đãi hay không ?

– Khoản 20 Điều 1 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ

– Khoản 1, 2 Điều 13 Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 quy định về bảo đảm đầu tư kinh doanh trong trường hợp thay đổi pháp luật như sau:

– Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định cụ thể về bảo đảm đầu tư kinh doanh như sau:

Căn cứ các quy định nêu trên, kể từ ngày thành phố Bắc Ninh được công nhận là đô thị loại I (ngày 25/12/2017) thì các dự án đầu tư được thành lập theo quy định của pháp luật về đầu tư từ ngày 25/12/2017 trên địa bàn này không được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo điều kiện địa bàn. Các dự án đầu tư thành lập trước ngày 25/12/2017 thực hiện chính sách ưu đãi về thuế theo quy định của văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực trước thời điểm ngày 25/12/2017 và được bảo đảm ưu đãi đầu tư theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP nêu trên.


GIẢI PHÁP TOÀN DIỆN – PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

 

admin

Website:

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

X