email x
infor@iachanoi.com
phone x
0935661111
whatsapp x

WhatsApp Number

+84935661111

Message
Thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân - Kiểm toán IAC Hà Nội

Thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân

Thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân

Kết thúc năm dương lịch, các cá nhân đã phát sinh nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân (TNCN) từ tiền lương, tiền công trong năm cần thực hiện quyết toán số thuế đã nộp. Trong trường hợp số thuế đã tạm nộp trong năm nhiều hơn số thuế phải nộp sau quyết toán, bạn có quyền đề nghị cơ quan thuế hoàn lại số thuế đã nộp thừa.

 

Trường hợp nào được hoàn thuế TNCN?

 • Số thuế đã tạm nộp trong năm dương lịch (năm quyết toán) hơn số thuế phải nộp sau khi quyết toán;
 • Đã có mã số thuế TNCN tại thời điểm đề nghị hoàn thuế;
 • Có đề nghị hoàn thuế.

(Điều 23 Thông tư 92/2015/TT-BTC:

Việc hoàn thuế thu nhập cá nhân chỉ áp dụng đối với những cá nhân đã có mã số thuế tại thời điểm đề nghị hoàn thuế.”)

 

Hồ sơ hoàn thuế TNCN hoàn thiện như thế nào?

Theo quy định tại Điều 23 Thông tư 92/2015/TT-BTC, thủ tục hoàn thuế chia làm hai trường hợp: 

 1. Nếu cá nhân đã uỷ quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập thì việc hoàn thuế được thực hiện thông qua tổ chức, cá nhân trả thu nhập (xem thêm về điều kiện được ủy quyền quyết toán tại đây);
 2. Trực tiếp đề nghị hoàn với cơ quan thuế trong trường hợp cá nhân thuộc diện tự quyết toán.

Hồ sơ và trình tự hoàn thuế TNCN đối với từng trường hợp như sau:

1. Đối với cá nhân đã ủy quyền quyết toán cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập:

1.1 Hồ sơ:
Cá nhân đã ủy quyền quyết toán cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập, và phát sinh thừa thuế thì việc hoàn thuế sẽ do tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện thứ tự như sau:

1- Tổ chức, cá nhân trả thu nhập sau khi làm quyết toán sẽ thực hiện bù trừ giữa số thuế nộp thiếu, nộp thừa của các cá nhân đã ủy quyền. Cụ thể là: thu từ các cá nhân còn thiếu số thuế còn phải nộp, và trả lại số thuế thừa cho các cá nhân đã nộp thừa.

2- Sau khi bù trừ số thuế thừa, thiếu mà vẫn còn một khoản thuế đã nộp thừa cần trả lại cho cá nhân, tổ chức/cá nhân trả thu nhập lựa chọn:

 • Thực hiện bù trừ số thuế nộp thừa với Cơ quan thuế vào kỳ sau, đồng thời trả lại cho các cá nhân số thuế đã nộp thừa; hoặc
 • Trường hợp tổ chức không lựa chọn bù trừ vào kỳ sau thì đề nghị cơ quan thuế hoàn lại số thuế đã nộp thừa cho cá nhân.

(Điều 28, Thông tư 111/2013/TT-BTC:

2. Đối với cá nhân đã ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện quyết toán thay thì việc hoàn thuế của cá nhân được thực hiện thông qua tổ chức, cá nhân trả thu nhập. Tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện bù trừ số thuế nộp thừa, nộp thiếu của các cá nhân. Sau khi bù trừ, nếu còn số thuế nộp thừa thì được bù trừ vào kỳ sau hoặc hoàn thuế nếu có đề nghị hoàn trả.”)

Trong trường hợp tổ chức, cá nhân trả thu nhập lựa chọn làm hoàn thuế, hồ sơ hoàn thuế phải nộp bao gồm:

 • Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước theo mẫu số 01/ĐNHT.
 • Bản chụp chứng từ, biên lai nộp thuế thu nhập cá nhân (sao y cam kết bởi người đại diện hợp pháp của tổ chức, cá nhân trả thu nhập).

1.2 Nơi nộp hồ sơ:
Tổ chức/cá nhân chi trả thu nhập nộp cho cơ quan thuế chủ quản của đơn vị chi trả thu nhập (tham khảo Điểm c, Khoản 1, Điều 16 Thông tư 156/2013/TT-BTC).

1.3 Thời hạn nộp hồ sơ:
Hiện nay không có quy định về thời hạn nộp hồ sơ hoàn thuế. Nếu có nhu cầu hoàn thuế thông qua tổ chức, cá nhân trả thu nhập, bạn có thể đề nghị vào bất cứ thời điểm nào.

2. Đối với cá nhân trực tiếp quyết toán với cơ quan thuế:

2.1 Hồ sơ:

Cá nhân đề nghị hoàn thuế trực tiếp với cơ quan thuế không cần nộp hồ sơ hoàn thuế.

(Điều 23 Thông tư 92/2015/TT-BTC:

Cá nhân không phải nộp hồ sơ hoàn thuế mà chỉ cần ghi số thuế đề nghị hoàn vào chỉ tiêu [47] – “Số thuế hoàn trả vào tài khoản NNT” hoặc chỉ tiêu [49] – “Tổng số thuế bù trừ cho các phát sinh của kỳ sau” tại tờ khai quyết toán thuế theo mẫu số 02/QTT-TNCN khi quyết toán thuế.”);

Tuy nhiên cần lưu ý hoàn thiện thủ tục, hồ sơ quyết toán thuế (Khoản 3, Điều 21, Thông tư 92/2015/TT-BTC), cụ thể bao gồm:

 • Tờ khai quyết toán thuế mẫu số 02/QTT-TNCN;
 • Phụ lục mẫu số 02-1/BK-QTT-TNCN đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc (nếu có);
 • Bản chụp các chứng từ chứng minh số thuế đã khấu trừ, đã tạm nộp trong năm, số thuế đã nộp ở nước ngoài (nếu có);
 • Bản chụp các hóa đơn chứng từ chứng minh khoản đóng góp vào quỹ từ thiện, quỹ nhân đạo, quỹ khuyến học (nếu có);
 • Trường hợp nhận thu nhập từ các tổ chức Quốc tế, Đại sứ quán, Lãnh sự quán và nhận thu nhập từ nước ngoài phải có tài liệu chứng minh về số tiền đã trả của đơn vị, tổ chức trả thu nhập ở nước ngoài.

2.2 Nơi nộp hồ sơ:
Địa điểm tiếp nhận hồ sơ hoàn thuế là nơi cá nhân đã nộp hồ sơ quyết toán thuế (Khoản 1, Điều 58 Thông tư 156/2013/TT-BTC).
Về nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế, bạn tham khảo quy định tại Điểm c.2, Khoản 2, Điều 16 Thông tư 156/2013/TT-BTC:

2.3 Thời hạn nộp hồ sơ:

Không có quy định về thời hạn nộp hồ sơ hoàn thuế.

Bên cạnh đó, Điều 28 Thông tư 111/2013/TT-BTC đã hướng dẫn:

4. Trường hợp cá nhân có phát sinh hoàn thuế thu nhập cá nhân nhưng chậm nộp tờ khai quyết toán thuế theo quy định thì không áp dụng phạt đối với vi phạm hành chính khai quyết toán thuế quá thời hạn.

Như vậy, bạn vẫn có thể đề nghị hoàn thuế vào bất cứ thời điểm nào.

admin

Website:

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

X