email x
infor@iachanoi.com
phone x
0935661111
whatsapp x

WhatsApp Number

+84935661111

Message
Bản tin thuế tháng 09.2023 - Dịch vụ Kiểm toán IAC Hà Nội

Bản tin thuế tháng 09.2023

Bản tin thuế tháng 09.2023

[Please kindly english version below]

IAC Hà Nội trân trọng gửi đến quý khách hàng Bản tin Thuế – Hải quan tháng 09.2023

Một số nội dung đáng chú ý như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung quy trình cấp giấy phép lao động

Đăng ký báo cáo về nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài trước 15 ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng (trước đây là 30 ngày);

2. Cho Doanh nghiệp khác vay vốn với lãi suất 0% sẽ bị ấn định thuế.

Trường hợp doanh nghiệp thông thường cho tổ chức khác vay (bao gồm cả chi nhánh của doanh nghiệp mà chi nhánh này nộp thuế thu nhập doanh nghiệp riêng) không tính lãi hoặc có lãi suất thấp hơn lãi suất thông thường cùng kỳ hạn, quy mô trên thị trường thì thuộc trường hợp ấn định thuế theo quy định của pháp luật quản lý thuế.

3. Tiền bồi thường vi phạm hợp đồng trả cho nhà thầu phải chịu thuế nhà thầu

4. Các loại thuế phải nộp ngay tại thời điểm chuyển nhượng BĐS của doanh nghiệp không kinh doanh BĐS

Tại thời điểm chuyển nhượng BĐS khác tỉnh thì doanh nghiệp (đang đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấu trừ) phải tạm nộp thuế GTGT và thuế TNDN cho Cơ quan thuế tại tỉnh có bất động sản.

5. Dự kiến cho phép hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư mở rộng

Xem bản đầy đủ: Tiếng Việt

————————————————————————————————————————————————————————————————————–

IAC Hanoi respectfully releases the Tax – Customs Newsletter of September 2023 to our value client.

Some significant contents are as follows:

1. Amend regulations on recruitment and issuance of work permits to foreigners

Submit the report of the demand for employment of foreign workers 15 days before the expected working date (previously 30 days.

2. Lending capital to other businesses at 0% interest will be taxable

Where an enterprise lends to other organizations (including branches of the enterprise that This branch pays its own corporate income tax) without calculating interest or with an interest rate lower than the normal interest rate of the same term and scale in the market, it is subject to tax assessment according to the provisions of tax administration law;

3. Compensation from breach of contract is subject to withholding tax

4. Enterprises that do not do real estate business must pay taxes immediately upon transferring real estate

The Hanoi Tax Department issued an official dispatch guiding the declaration and payment of tax at the time of real estate transfer of enterprises not doing real estate business.

At the time of transferring real estate to another province, businesses (registering to pay taxes using the deduction method) must pay VAT and CIT for Tax authority at the province located the real estate.

5. Expansion investment projects will be proposed VAT refunds

Find full version: English

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

X