email x
infor@iachanoi.com
phone x
0935661111
whatsapp x

WhatsApp Number

+84935661111

Message
Hóa đơn do nhân viên ký phải bỏ trống tiêu thức "thủ trưởng đơn vị" - Dịch vụ Kiểm toán IAC Hà Nội

Hóa đơn do nhân viên ký phải bỏ trống tiêu thức “thủ trưởng đơn vị”

Hóa đơn do nhân viên ký phải bỏ trống tiêu thức “thủ trưởng đơn vị”

Công văn số 72147/CT-TTHT ngày 22/11/2016 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc ủy quyền ký hóa đơn (1 trang)

hoa-don

Theo quy định tại khoản 2d Điều 16 Thông tư 39/2014/TT-BTC, trường hợp doanh nghiệp sử dụng hóa đơn GTGT có đồng thời cả 2 tiêu thức “người bán hàng (ký, ghi rõ họ tên)” và “Thủ trưởng đơn vị (ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)”, nếu thủ trưởng doanh nghiệp không ký mà ủy quyền cho nhân viên bán hàng ký hóa đơn thì nhân viên phải ký, ghi rõ họ tên ở tiêu thức “người bán hàng”, bỏ trống tiêu thức “thủ trưởng đơn vị”.

Nguồn: LuatVietnam.net

TẢI CÔNG VĂN: CÔNG VĂN SỐ 72147

 

admin

Website:

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

X